กลศาสตร์ I

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. รัชนี รุจิวโรดม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รหัสแท่ง: 9789740321910
ISBN: 978-974-03-2191-0
จำนวนหน้า: 310 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2551
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 260 บาท
รหัสสพจ.: 1219
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือกลศาสตร์ I (Mechanics I) ครอบคลุมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ในเชิงกลศาสตร์คลาสสิก (Classical Mechanics) ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคและระบบอนุภาค (วัตถุแข็งเกร็ง) ที่มีการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่ และการเคลื่อนที่แบบหมุนซึ่งเกิดได้ในทิศทาง 1 มิติ และ 3 มิติ ในการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องใช้กลศาสตร์นิวตันและความรู้ทางคณิตศาสตร์มาอธิบาย เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผลทางทฤษฎีและผลจากการทดลองสอดคล้องกัน ดังตัวอย่างที่ยกมาบรรยายในที่นี้ได้แก่ การตกอย่างอิสระของวัตถุ การเคลื่อนที่แบบแดมพ์ฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่ของออสซิลเลเตอร์เมื่อมีแรงแบบฮาร์มอนิกกระทำ ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์ในสองและสามมิติ (หลักการของออสซิลโลสโคป) การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กฎของเคปเลอร์ ปัญหาของรัทเธอร์ฟอร์ด (การกระเจิงของอนุภาคใน 3 มิติ) เพนดูลัมเชิงฟิสิกส์ เป็นต้น โดยแบ่งเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์กัน และเรียงลำดับความยากง่ายก่อนหลังเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปศึกษาด้วยตนเองได้ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย

สารบัญ

พื้นฐานของกลศาสตร์นิวตัน, การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติ, แรงในแนวศูนย์กลาง, การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค, วัตถุแข็งเกร็ง, ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เป็นหนังสือฟิสิกส์ในเชิงกลศสตร์ ซึ่งผู้เขียนอธิบายไว้อย่างละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ และการเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบแดมป์ฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ฯลฯ พร้อมคำถามโดยแสดวิธทำท้ายบททุกบท

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
แบ่งเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์กัน และเรียงลำดับความยากง่ายก่อนหลังเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปศึกษาด้วยตนเองได้สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th