การละครตะวันตก :สมัยคลาสสิก-สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. กุลวดี มกราภิรมย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รหัสแท่ง: 9789740324829
ISBN: 978-974-03-2482-9
จำนวนหน้า: 528 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2552
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 500 บาท
รหัสสพจ.: 1291
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของการละครตะวันตกตั้งแต่สมัยกรีก สมัยโรมัน สมัยกลาง จนถึงสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาได้อย่างมีบูรณาการ กล่าวคือ มิได้กล่าวถึงแต่เพียงเรื่องราวของการละครแต่ละสมัยเท่านั้น แต่ยังให้ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม และศาสนา ตลอดจนแนวคิดสำคัญๆ ที่หล่อหลอมให้บทละครแต่ละสมัยมีรูปแบบ เนื้อหา และบรรยากาศดังที่เป็น นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ค้นคว้าหาภาพที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นภาพประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพและซึมซับบรรยากาศของยุคสมัย ตลอดจนแง่มุมต่างๆ ของการละครได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งได้ทำหมวดอภิธานศัพท์ไว้ท้ายเล่ม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจและค้นหาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการละครได้รวดเร็วขึ้น

สารบัญ

ละครกรีก, ละครโรมัน, ละครสมัยกลาง, ละครอังกฤษสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับละครตะวันตกอย่างเป็นบูรณาการ กล่าวคือมิได้กล่าวถึงแต่เพียงเรื่องของการละครแต่ละสมัยเท่านั้น แต่ยังให้ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม และศาสนา ตลอดจนแนวความคิดที่สำคัญอื่น ๆ ที่หล่อหลอมให้บทละครของแต่ละสมัย มีรูปแบบ เนื้อหา และบรรยากาศดังที่เห็น นอกจากนี้ยังได้จัดทำหมวดอภิธานศัพท์ท้ายเล่ม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความเหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการละครได้ดีขึ้น และค้นหาศัพท์เหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้น

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์เล่มหนึ่ง เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ถ่ายทอดเรื่องราวของการละครตะวันตกตั้งแต่สมัยกรีก สมัยโรมัน สมัยกลาง จนถึงสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาได้อย่างมีบูรณาการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th