การบัญชีบริหาร (การบัญชีต้นทุน 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุง )

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ. กชกร เฉลิมกาญจนา สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740325734
ISBN: 978-974-03-2573-4
จำนวนหน้า: 478 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 4
ปีพิมพ์: 2552
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 300 บาท
รหัสสพจ.: 868/4
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

การบัญชีบริหาร เป็นวิชาการบัญชีที่ช่วยผู้บริหารในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ เนื้อหาภายในประกอบด้วย แนวคิดของการบัญชีบริหาร, แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน, ระบบต้นทุนงาน, ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่าง, การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม, พฤติกรรมต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร, งบประมาณ, การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน, การใช้ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจระยะสั้น, งบประมาณการลงทุน หรือการวิเคราะห์โครงการลงทุนระยะยาว, งบกระแสเงินสด, การวิเคราะห์งบการเงิน นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกเกี่ยวข้องกับการบริหารสมัยใหม่ เช่น ทฤษฎีข้อจำกัด (Theory of Constrain) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสมดุล (Balanced Scorecard) เป็นต้น

สารบัญ

แนวคิดของการบัญชีบริหาร, แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน, ระบบต้นทุนงาน, ระบบต้นทุนช่วง, การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม, พฤติกรรมต้นทุน, การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไรและรูปแบบรายงานสำหรับการบัญชีบริหาร, งบประมาณ, ระบบต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่น และผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต, การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน, การใช้ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ, งบประมาณการลงทุน, งบกระแสเงินสด, การวิเคราะห์งบการเงิน

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักบัญชีบริหาร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เหมาะสำหรับนิสิต หน่วยงาน เจ้าหน้าที่บริษัท ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีความตั้งใจและวิริยะอุตสาหะในการปรับปรุงแก้ไขให้มีเนื้อหาเพิ่มเติม กลั่นกรองเนื้อหาให้กระชับ ชัดเจนและอ่านง่ายขึ้นเพื่อการใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้อย่างเต็มที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th