การวิจัยทางการศึกษา หลักและวิธีการสำหรับนักวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 7)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ สังกัด ม.ธุรกิจบัณฑิตย์,รศ. สำลี ทองธิว สังกัด คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740325758
ISBN: 978-974-03-2575-8
จำนวนหน้า: 412 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 7
ปีพิมพ์: 2553
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 220 บาท
รหัสสพจ.: 60/7
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ การวิจัยทางการศึกษา : หลักและวิธีการสำหรับนักวิจัย เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้อยู่ใน วงการศึกษาทุกท่าน ทั้งผู้เริ่มวิจัยใหม่ที่จะดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนักวิจัยเก่าที่จะ ปรับปรุงงานวิจัยของตนเองให้ดีขึ้น รวมทั้งนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกทางการศึกษาที่จะต้องทำวิจัย ทุกท่าน ครูและผู้บริหาร ซึ่งจะต้องอ่านและใช้ผลงานในการทำงานแต่ละวัน ในเล่มประกอบไปด้วยสามตอนใหญ่ คือ ตอนที่หนึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจัยด้านต่างๆ เช่น บทนำสู่การวิจัย การตั้งปัญหาในการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล ตอนที่ สองเป็นระเบียบวิธีการวิจัยหลัก ได้แก่ วิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย วิธีการวิจัย เชิงทดลอง และการวิจัยเชิงชาติพันธ์วิทยา ส่วนตอนที่สามครอบคลุมการรายงานและการเผยแพร่ ผลการวิจัย ได้แก่ เรื่องสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเสนอผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการเขียนโครงสร้างการวิจัย

สารบัญ

บทนำสู่การวิจัยทางการศึกษา, การออกแบบวิจัย, การเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิจัยเชิงทดลอง, การเสนอผลงานวิจัย, การเผยแพร่ผลการวิจัย, การเขียนโครงร่างการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนักวิจัย นิสิตนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทางการศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งผู้สนใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
หนังสือเล่มนี้ให้คำอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องใช้ในงานวิจัยทางการศึกษา พร้อมทั้งแสดงเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยชนิดนี้

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือทางด้านการวิจัยทางการศึกษาอีกเล่มที่นักวิจัยทั้งหลายต้องอ่าน สามารถนำไปอ้างอิงและประกอบกับงานวิจัยทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th