ศิลปะพื้นบ้าน

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ศ.กิตติคุณ วัฒนะ จูฑะวิภาต สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
รหัสแท่ง: 9789740326007
ISBN: 978-974-03-2600-7
จำนวนหน้า: 240 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2553
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 350 บาท
รหัสสพจ.: 820/7
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านมิได้เป็นการสร้างสรรค์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการสร้างสรรค์ของบุคคลในสังคม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะรูปแบบของศิลปกรรมพื้นบ้านมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วคน จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าที่ควรศึกษา เพื่อดำรงรักษา พัฒนา และปรับประยุกต์ให้กับสังคมยุคโลกไร้พรมแดน

สารบัญ

ความหมายและความเป็นมาของศิลปะพื้นบ้าน, คุณลักษณะและคุณค่าของศิลปะพื้นบ้าน, ประเภทของศิลปะพื้นบ้าน, กรรมวิธีการผลิตงานศิลปะพื้นบ้าน, ศิลปะพื้นบ้านที่น่ารู้ของไทย, การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม โบราณคดี สถาปัตยกรรมไทย และบุคคลทั่วไป


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านมิได้เป็นการสร้างสรรค์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการสร้างสรรค์ของบุคคลในสังคม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะรูปแบบของศิลปกรรมพื้นบ้านมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วคน จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าที่ควรศึกษา เพื่อดำรงรักษา พัฒนา และปรับประยุกต์ให้กับสังคมยุคโลกไร้พรมแดน

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
นำเสนอลักษณะรูปแบบของศิลปะกรรมพื้นบ้านมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วคน จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าที่ควรศึกษา เพื่อดำรง รักษา พัฒนา และปรับประยุกต์ให้กับสังคมยุคโลกไร้พรมแดนสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th