หมอลำ

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ.ดร. บุษกร บิณฑสันต์ สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ผศ. ขำคม พรประสิทธิ์ สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740327202
ISBN: 978-974-03-2720-2
จำนวนหน้า: 168 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2553
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 130 บาท
รหัสสพจ.: 1480
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

เนื้อหาสาระของหมอลำในมือท่านเล่มนี้ทำให้เราทราบถึงความบันเทิงที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนอีสานแต่กาลก่อนจนปัจจุบัน โดยมีวิวัฒนาการจากความเชื่อในอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติควบคู่กับพิธีกรรมบูชาแถนและพิธีกรรมเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อาทิเช่น ลำส่อง ลำทรง ลำผีฟ้า และเปลี่ยนเป็นความบันเทิงที่มีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลาย มีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ที่รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามา สะท้อนถึงไหวพริบของศิลปินหมอลำที่รู้จักปรับเปลี่ยนแบบแผนการแสดงให้อยู่รอดเข้ากับโลกในยุคโลกาภิวัตน์ เนื้อหาบทร้องของการแสดงหมอลำได้ถูกสร้างสรรค์ เล่าขานถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ขณะที่การถ่ายทอดความรู้หมอลำก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องทั้งวิธีมุขปาฐะและการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน ด้านพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดและคะลำหรือข้อห้ามที่ศิลปินหมอลำกำหนดให้ศิษย์ปฏิบัตินั้นดูเป็นเรื่องเชยล้าสมัยในโลกไซเบอร์ แต่เมื่อพิเคราะห์แล้วล้วนเป็นกุศโลบายและภูมิปัญญาของโบราณาจารย์ที่ถ่ายทอดและสอนหลักคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ ในการดำเนินชีวิตให้แก่ลูกศิษย์ หมอลำจึงเป็นการแสดงที่สามารถสะท้อนวิถีชีวิตของชาวอีสานได้อย่างสมบูรณ์

สารบัญ


กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต- นักศึกษา - ผู้สนใจทั่วไป


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
1. เสนอประวัติความเป็นมาของหมอลำ พร้อมตัวอย่างลายกลอนลำประเภทต่าง ๆ
2. มีบทสัมภาษณ์จากศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง เช่น ศิลปินแห่งชาติด้านหมอลำ 6 ท่าน และศิลปินดีเด่นท่านอื่น ๆ อีกหลายท่าน
3. มีซีดีเพลงหมอลำประกอบหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้นำเสนอรูปแบบและระเบียบวิธีการแสดงหมอลำ การถ่ายทอดความรู้ พิธีกรรมและความเชื่อของศิลปินหมอลำ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านซึ่งนับวันใกล้จะสูญหายไปจากสังคมไทย พร้อมจัดทำซีดีเพลงหมอลำประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณอีสานได้อย่างเข้าใจสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th