จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (2)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ดร. ชูชัย สมิทธิไกร สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสแท่ง: 9789740328384
ISBN: 978-974-03-2838-4
จำนวนหน้า: 472 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2557
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: 8 หน้ายก
ราคาปก: 310 บาท
รหัสสพจ.: 1519/2
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และประยุกต์ใช้ข้อเท็จจริงและหลักการทางจิตวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบุคลากรภายในองค์การ ดังนั้น องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิผลขององค์การ รวมทั้งความสำเร็จและความสุขในการทำงานของบุคคล
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและโทมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นอกจากจะเสนอความรู้พื้นฐานดังกล่าวแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังเสนอกรณีศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย โดยหวังว่าจะทำให้ผู้อ่านได้ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

สารบัญ

คนกับงาน, การวิเคราะห์งาน, การคัดเลือกบุคลากร, คนกองค์การ, แรงจูงใจในการทำงาน, สภาพแวดล้อมแลสุขภาพในการทำงาน, ทีมและองค์การ ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี - โท และผู้สนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
- เนื้อหาสาระที่ครอบคลุม ทันสมัย และสอดคล้องกับสังคมไทย
– กรณีศึกษาประกอบทุกบท
- รูปแบบการเขียนที่กระชับ และเข้าใจง่าย

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ : ความหมายและความสำคัญของศาสตร์ วิธีการวิจัยด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พฤติกรรมการทำงาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการประเมิน การวิเคราะห์งาน การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการทำงาน ทัศนคติต่องานและองค์การ สภาพแวดล้อมและสุขภาพในการทำงาน ทีมและพฤติกรรมในทีม ภาวะผู้นำ องค์การและการพัฒนาองค์การสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th