การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 3)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ. สุภาพ ไทยแท้ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
รหัสแท่ง: 9789740329084
ISBN: 978-974-03-2908-4
จำนวนหน้า: 272 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 3
ปีพิมพ์: 2556
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 320 บาท
รหัสสพจ.: 1594/3
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ การพยาบาลสูติศาสตร์: ภาวะผิดปกติในระยะคลอดนี้ได้รวบรวมการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะผิดปกติในระยะคลอดซึ่งเป็นความผิดปกติที่พบบ่อย ประกอบด้วย การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการ การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด และการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด โดยใช้หลักกระบวนการพยาบาล เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดและทารก หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้คลอด

สารบัญ

การพยาบาลผู้คลอดทีได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการ, การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด, การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด, พยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนักศึกษาพยาบาล และพยาบาล


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
มีเนื้อหาของพยาธิสรีรวิทยา การพยาบาล กรณีศึกษา ของการพยาบาลผู้สอนที่มีภาวะแทรกซ้อน ภาระฉุกเฉิน การสูติศาสตร์หัตถการรวมทั้งกระบวนการพยาบาล

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือ การพยาบาลสูติศาสตร์: ภาวะผิดปกติในระยะคลอดนี้ได้รวบรวมการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะผิดปกติในระยะคลอดซึ่งเป็นความผิดปกติที่พบบ่อย ประกอบด้วย การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการ การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด และการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด โดยใช้หลักกระบวนการพยาบาล เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดและทารก หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้คลอดสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th