การประชาสัมพันธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 12)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. วิรัช ลภิรัตนกุล
รหัสแท่ง: 9789741325009
ISBN: 974-13-2500-2
จำนวนหน้า: 574 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 12
ปีพิมพ์: 2553
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 300 บาท
รหัสสพจ.: 34/12
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่เสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีตอกัน ระหว่างองค์การสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ในหนังสือ การประชาสัมพันธ์ เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนอธิบาย และวิเคราะห์ถึงหลักและวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เครื่องมือ และสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ พร้อมทั้งเนื้อหา สาระสำคัญอื่น ๆ ทางด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ที่น่ารู้และน่าสนใจอีกมากมาย โดยเขียนอธิบายและวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

สารบัญ

ความหมายและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์, องค์ประกอบและปรัชญาของการประชาสัมพันธ์, การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์, ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์, หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์, การติดต่อสื่อสารและการสื่อสารมวลชน, ประชามติและกลุ่มประชาชน, การดำเนินงานประชาสัมพันธ์, เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์, การจัดเหตุการณ์พิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์, สื่อมวลชนสัมพันธ์, การโฆษณาและการส่งเสริมการจำหน่าย, การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์, การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล, การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ, การประชาสัมพันธ์ชุมชน, การประชาสัมพันธ์ขององค์การสาธารณกุศล, สำนักงานที่ปรึกษาและให้บริการทางด้านการประชาสัมพันธ์, นักประชาสัมพันธ์และคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์, จริยธรรมและจรรยาบรรณของการประชาสัมพันธ์, การจัดจำหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในองค์การและบริษัท, การสื่อสารประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกไร้พรมแดน, แนวคิดและแนวทางในการศึกษานิเทศศาสตร์ระดับปริญญาตรี โท เอกในประเทศไทยและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจจะนำความรู้ทางด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ไปใช้ในหน้าที่การงานของตน นิสิตนักศึกษาในวิชาการประชาสัมพันธ์


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
รวมหลักการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในแวดวงการศึกษา และการทำงานทางด้านการประฃาสัมพันธ์ เนื้อหาที่ครอบคลุม ทันสมัยต่อยุดข่าวสารปัจจุบัน อ่านเข้าใจง่าย

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
งานประชาสัมพันธ์มิใช่งานที่มีไว้ประดับประดาหน่วยงานดังที่หลายคนเข้าใจแต่เดิม แต่งานประชาสัมพันธ์เป็นงานสร้างสรรค์ที่วางรากฐานอยู่ที่ประโยชน์ร่วมกันของสองฝ่ายคือหน่วยงานกับประชาชน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th