การวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 6)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ดร. งามพิศ สัตยสงวน สังกัด คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789741331475
ISBN: 974-13-3147-9
จำนวนหน้า: 280 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 6
ปีพิมพ์: 2551
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 190 บาท
รหัสสพจ.: 338/6
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้จะให้พื้นฐานที่จะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ พร้อมทั้งให้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจนที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และเทคนิควิจัยทุกรูปแบบที่ใช้ในการวิจัยทางมานุษยวิทยา
ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 5 นี้ ยังคงเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยทางมานุษยวิทยาภาคปฏิบัติอีก 2 บท คือ บทที่ 13 “ประสบการณ์วิจัยทางมานุษยวิทยาในประเทศอเมริกา” บทที่ 14 “งานวิจัยสนามทางมานุษยวิทยาในประเทศไทยและเวียดนาม” พร้อมทั้งยังคงบทที่ 15 “สรุปเนื้อหาสำคัญ เอกสาร และหนังสือควรอ่านในแต่ละบท” และได้ปรับบรรณานุกรมให้ทันสมัย
หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบวิชาการวิจัยทางมานุษยวิทยา มานุษยวิทยาวัฒนธรรม การวิจัยสาขาต่าง ๆ วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาชุมชน และอีกหลายวิชา หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักมานุษยวิทยา นักวิจัยสาขาต่าง ๆ ทั้งทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งหน่วยงานและศูนย์วิจัยวัฒนธรรม องค์กรพัฒนาของรัฐและเอกชน งานพัฒนาที่ต้องเกี่ยวข้องกับชาวบ้าน ผู้สนใจวัฒนธรรมชุมชนและนักวิชาการอีกหลายสาขา

สารบัญ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางมานุษยวิทยา, ชาติพันธุ์วรรณา : ตัวอย่างบางเรื่อง, ทฤษฎีและระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยา, ประเภทของการวิจัยทางมานุษยวิทยาและลักษณะของงานวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา, การเตรียมตัวก่อนเข้าสนามวิจัยและสถานการณ์ทางสังคม, งานวิจัยสนามทางมานุษยวิทยาระยะเริ่มแรกและการเก็บรวบรวมข้อมูล, เทคนิควิจัยที่ใช้ในช่วงต้นของการวิจัย, การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสำคัญ, เทคนิควิจัยที่ใช้กับคนจำนวนน้อยและเทคนิควิจัยที่ใช้กับคนจำนวนมาก, เทคนิควิจัยในรูปแบบอื่น ๆ , การเขียนรายงานวิจัยทางมานุษยวิทยาและปัญหาวิจัยที่เกิดขึ้นในการทำวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา, สถานภาพและบทบาทของสตรีในครอบครัว: กรณีสหรัฐอเมริกา, ประสบการณ์วิจัยสนามทางมานุษยวิทยาในประเทศอเมริกา, งานวิจัยสนามทางมานุษยวิทยาในประเทศไทยและเวียดนาม

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักสังคมศาสตร์ นักมนุษยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักวัฒนธรรมศึกษา นักพัฒนาชุมชนและนักวิชาการอื่น ๆ ที่ต้องการนำหลักการวิจัยทางมานุษยวิทยาไปใช้ศึกษาพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ นักบริหารที่ต้องการได้ข้อมูลอย่างแท้จริงเพื่อใช้วางแผนทรัพยากรมนุษย์ก็สามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้เช่นกัน


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เป็นหนังสือเล่มแรกของเมืองไทยที่เกี่ยวกับการวิจัยทางมานุษยวิทยาและเป็นตำราที่ใช้กันหลายมหาวิทยาลัย ให้ความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการวิจัยเชิงพรรณนา และการวิจัยสนาม รวมทั้งให้เทคนิควิจัยทุกรูปแบบเพื่อนำไปใช้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ เป็นตำราที่มีประโยชน์ทั้งในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์หลายสาขา เป็นตำราที่มีคุณค่าในการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ผู้เขียนก็เป็นผู้มีประสบการณ็วิจัยทางมานุษยวิทยาหลายโครงการทั้งในประเทศไทย อเมริกาและเวียดนาม

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
ในฉบับพิมพ์นี้ผู้เขียนได้ปรับบรรณานุกรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ทันสมัยที่สุด จึงหวังว่าฉบับพิมพ์ใหม่นี้จะให้เนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยาอย่างสมบูรณ์ที่สุดสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th