มนุษยสัมพันธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 10)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ดร. ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์
รหัสแท่ง: 9789741333639
ISBN: 974-13-3363-3
จำนวนหน้า: 544 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 10
ปีพิมพ์: 2554
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 190 บาท
รหัสสพจ.: 355/10
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

มนุษยสัมพันธ์ นับได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในด้านบริหารงานทั้งในองค์การของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ตลอดจนในการดำเนินชีวิต
หนังสือ มนุษยสัมพันธ์ เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาสาระทั้งทางทฤษฎี และประสบการณ์ของผู้เขียน ผู้อ่านจะได้แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
• ด้านการปรับปรุงพัฒนาตนเอง เช่น การฝึกการแสดงออกที่อ่อนโยน การปรับปรุงการพูดจา การฝึกให้รักตนเองตามสภาพที่เป็นอยู่ การฝึกเอาชนะตนเอง การฝึกความอดทนอดกลั้น การพัฒนาความเชื่อมั่น การฝึกเปลี่ยนความอยากได้เป็นความต้องการ ฯลฯ
• ด้านกิจกรรม ท่านจะได้กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของท่านอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

สารบัญ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์, ธรรมชาติของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์, สาระสำคัญของมนุษยสัมพันธ์, การศึกษาตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างมนุษยสัมพันธ์, การปรับปรุงตนเองเพื่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์, การติดต่อสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์, การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในสถาบันสังคม, องค์การกับมนุษยสัมพันธ์, มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร, กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลในครอบครัว องค์การต่างๆ ผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีการติดต่อกัน


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาสาระทั้งทางทฤษฎี และประสบการณ์ของผู้เขียน ผู้อ่านจะได้แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในด้านบริหารงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตด้วย

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
ผู้เขียนได้พิจารณาเล็งเห็นถึงบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานสำคัญของสังคมและเพิ่มหัวข้อ “การทะเลาะเพื่อให้รักกัน” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของสามีภรรยา “หลักการพูดปฏิเสธเพื่อสัมพันธภาพ”เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิเสธมากขึ้นสำหรับบุตรสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th