อุดมการณ์ทางการศึกษา: ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ดร. วิชัย ตันศิริ
รหัสแท่ง: 9789749942239
ISBN: 974-9942-23-
จำนวนหน้า: 384 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2549
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 190 บาท
รหัสสพจ.: 970/2
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

อุดมการณ์ทางการศึกษา: ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นหนังสือที่กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการศึกษาในสมัยปัจจุบัน ที่ชาวตะวันตกเป็นหนี้มรดกวัฒนธรรมทางความคิดของอารยธรรมกรีกโบราณ ในหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้ทราบถึงรากเหง้าของปรัชญาการศึกษาในปัจจุบัน และการขัดแย้งทางความคิดระหว่าง แนวทางของ ก้าวหน้านิยม และ อัตวิทยานิยม กับแนวทางของ สารัตถนิยม และนิรันตรวาท ระหว่างแนวการจัดการเรียนที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และวิชาการเป็นศูนย์กลาง
สำหรับผู้ที่จัดทำนโยบายการศึกษา และทิศทางของการจัดอุดมศึกษา ซึ่งกำลังจะกลายเป็น การศึกษาของมวลชน
สำหรับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ตำราเล่มนี้คือคู่มือสำคัญที่จะช่วยให้ท่านเป็นนักบริหารตามแนวปฏิรูปที่แท้จริง เพราะนักบริหารรุ่นใหม่ คือ ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader) ซึ่งจะช่วยมีส่วนสำคัญในการสร้างองค์กรการเรียนรู้

สารบัญ

ปรัชญาแนวคิดพื้นฐานของการศึกษา, ทฤษฎีการศึกษาร่วมสมัย, แนวคิดทางการศึกษาในปัจจุบัน, กำเนิดการศึกษาแผนใหม่ในสังคมไทย, การกำหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนาการศึกษา, ระบบโรงเรียน และการศึกษาพื้นฐาน, อุดมการศึกษา และมหาวิทยาลัย, การพัฒนาหลักสูตร, การศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาตลอดชีวิต, การบริหารการศึกษา, บทสรุป-อุดมการณ์ทางการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา นักบริหารรุ่นใหม่


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
ผู้อ่านจะได้ทราบถึงรากเหง้าของปรัชญาการศึกษาในปัจจุบัน และการขัดแย้งทางความคิดระหว่าง แนวทางของ ก้าวหน้านิยม และ อัตวิทยานิยม กับแนวทางของ สารัตถนิยม และนิรันตรวาท ระหว่างแนวการจัดการเรียนที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และวิชาการเป็นศูนย์กลาง

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
สำหรับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ตำราเล่มนี้คือคู่มือสำคัญที่จะช่วยให้ท่านเป็นนักบริหารตามแนวปฏิรูปที่แท้จริง เพราะนักบริหารรุ่นใหม่ คือ ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader) ซึ่งจะช่วยมีส่วนสำคัญในการสร้างองค์กรการเรียนรู้สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th