คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ศ.กิตติคุณ ดร. มงคล เดชนครินทร์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789749942475
ISBN: 974-9942-47-7
จำนวนหน้า: 828 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 3
ปีพิมพ์: 2549
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 350 บาท
รหัสสพจ.: 285/3
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า นี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีความรู้ด้านแคลคูลัสอยู่บ้างแล้ว เนื้อหาของหนังสือนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า คือ สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงผลต่าง การวิเคราะห์ฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ การแปลง Z การวิเคราะห์เวกเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้น เมทริกซ์ การวิเคราะห์เชิงซ้อน และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น นอกจากจะให้หลักการทางคณิตศาสตร์ตามปรกติแล้ว หนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้ายังให้ตัวอย่างการประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าไว้ในบทต่าง ๆ อีกด้วย หนังสือนี้จึงเหมาะแก่นิสิต นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า และผู้สนใจคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยทั่วไป

สารบัญ

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงผลต่าง, การวิเคราะห์ฟูเรียร์, ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลง Z, สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและปัญหาค่าขอบ, การวิเคราะห์เวกเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้น และเมทริกซ์, การวิเคราะห์เชิงซ้อน, วิธีเชิงตัวเลข

กลุ่มเป้าหมาย

เป็นตำราสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า และผู้สนใจคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยทั่วไปShare on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้

ความคิดเห็นจากผู้เขียนสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th