การใช้งานโปรแกรม MATLAB เบื้องต้น

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ดร. ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,รศ.ดร. เทียนชัย ประดิสถายน สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789749995044
ISBN: 974-9995-04-X
จำนวนหน้า: 208 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2554
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 190 บาท
รหัสสพจ.: 999/2
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือการใช้งานโปรแกรม MATLAB เบื้องต้นเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม MATLAB ให้แก่นิสิต นักศึกษา วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และบุคคลที่
ประสงค์จะเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม MATLAB ด้วยตนเองให้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาภายในจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานMATLAB การคำนวณเมทริกซ์
ใน MATLAB การเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB การแก้ปัญหาพหุนามด้วย MATLAB การจัดการกราฟิกใน
MATLAB การวาดกราฟ 2 และ3 มิติด้วย MATLAB การสังเคราะห์สัญญาณเสียงด้วย MATLAB และการ
อ่านและเขียนไฟล์ภาพดิจิทัลด้วย MATLAB หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้และ
ต้องการศึกษาให้เข้าใจหลักการเบื้องต้นพอสังเขป

สารบัญ

ความรู้พื้นฐาน MATLAB, การคำนวณเมทริกซ์ใน MATLAB, การเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB, การแก้ปัญหาพหุนามด้วย MATLAB, Cell array และ Structure ใน MATLAB, การใช้อักขระและสตริงใน MATLAB, การจัดการกราฟิกใน MATLAB, การวาดกราฟ 2 มิติด้วย MATLAB, การวาดกราฟ 3 มิติด้วย MATLAB, คณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ใน MATLAB,การสังเคราะห์สัญญาณเสียงด้วย MATLAB, การอ่านและเขียนไฟล์ภาพดิจิทัลด้วย MATLAB, การสร้างฟิลด์กาลัวด้วย MATLAB

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และบุคคลที่ประสงค์จะเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน
โปรแกรม MATLAB ด้วยตนเอง


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ MATLAB ตรงจากประสบการณ์การใช้งานได้อย่างลึกซึ้ง เสนอเนื้อหา และตัวอย่างการใช้งาน MATLAB ที่ทันสมัย ลำดับการเรียบเรียงเป็นขั้นตอน เข้าใจง่ายทั้ง 13 บท

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
เป็นหนังสือที่อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย ครอบคลุมหัวข้อพื้นฐานสำคัญของการใช้งานโปรแกรม MATLAB ได้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้าสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th