พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน (พิมพ์ครั้งที่ 6)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ศ. ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
รหัสแท่ง: 9789749995518
ISBN: 974-9995-51-1
จำนวนหน้า: 358 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 6
ปีพิมพ์: 2549
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 250 บาท
รหัสสพจ.: 46/6
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เราอยู่อาศัย
พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน มุ่งจะให้ผู้ที่เกี่ยงข้องกับการออกแบบ วางแผนและจัดการสภาพแวดล้อม ตลอดจนผู้ที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ดังกล่าวในด้านพฤติกรรม ด้วยการที่ได้ประยุกต์ทฤษฎีทางพฤติกรรมและบูรณางานศึกษาวิจัยที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายเข้าด้วยกัน ในการกำหนดโครงสร้างและสาระความสัมพันธ์มูลฐานระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยข้อพิจารณาต่าง ๆ ทางพฤติกรรม ทั้งพฤติกรรมทางจิตและพฤติกรรมที่ปรากฏในสภาพแวดล้อม ได้อธิบายพร้อมด้วยรูปประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเท่าที่จะได้
พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน เป็นความพยายามเริ่มแรกที่จะพัฒนามูลฐานทางทฤษฎีการออกแบบและวางแผน ที่เน้นพฤติกรรมเป็นสำคัญพร้อม ๆ กับการพัฒนาแขนงวิชาจิตวิทยาสภาพแวดล้อมสารบัญ


กลุ่มเป้าหมายShare on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้

ความคิดเห็นจากผู้เขียนสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th