Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

  
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นหนังสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยอยุธยา เพื่อให้ได้เข้าใจถึงธรรมเนียมประเพณีในบ้านเมืองตั้งแต่ครั้งโบราณ
Classical Indian Philosophy
Professor Somparn Promta,Ph.D.
- Offers a new approach to understanding the philosophy of India. Do not focus on the historical details. But the important concepts in Indian philosophy to the philosophy and the modern world. Nevertheless, history will remain intact.
- All beautifully illustrated book.
การนันทนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
รศ. เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
- มีเอกสารการเรียนการสอนน้อย
- เป็นเนื้อหาที่ทำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้
แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์,รศ. ดร. สุวรรณ ถังมณี
เขียนเนื้อหากระชับ นำไปประยุกต์ในทันที มีตัวอย่างมาก 750 ตัวอย่าง มีข้อสอบสำหรับทดสอบ 15 ชุด มีแบบฝึกหัดมาก และมีคำตอบของแบบทดสอบบางข้อ และคำตอบแบบฝึกหัดทุกข้อ พร้อมดรรชนีท้ายเล่ม
หนังสือใหม่
หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รศ. ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
1. เป็นตำราพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี โท และเอก ของภาควิชา
2. มีเนื้อหาครอบคลุมถึงหน่วยกระบวนการ Unit process ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3. ผู้เขียนยังไม่ได้แต่ง ตัวอย่างคำนวณอย่างละเอียด มี handout + homework สำหรับผู้อ่านด้านอื่น ๆ ด้วย option
เคมีวัสดุ เคมีพื้นผิว และปฏิกิริยาเร่ง
ศ.ดร. วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
ได้นำเสนองานวิจัยใหม่ ของกลุ่มวิจัยอื่น และผู้แต่ง ทำให้มีความทันสมัย
คู่มือเตรียมสอบภูมิศาสตร์ ม.4 –ม.6
อ. กรรยา พรรณา
1. เป็นคู่มือเตรียมสอบที่ผู้เขียนพยายามเรียบเรียงให้ครอบคลุมชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนและเตรียมตัวสอบในทุก ๆ ประเภท
3. เหมาะสำหรับครูผู้สอนใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน
วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับ นิสิต นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อ.ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา
เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อให้นิสิตและนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้านอื่น ๆ ได้ทำการศึกษา
วาทนิพนธ์ การเขียนเพื่อพูดในโอกาสต่าง ๆ
ผศ. ชิตาภา สุขพลำ
เป็นคู่มือที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดีรวมทั้งหนังสือเล่มนี้ มุ่งให้ครอบคลุมแนวคิดและแนวทางตามความจำเป็นต่อการเรียนรู้และฝึกฝนในรายวิชา รวมทั้งมีตัวอย่างประกอบที่ครบถ้วน อันจะช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจศึกษาสามารถเกิดความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและครบครัน
การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ
ผศ.ดร. กมลวรรณ ตังธนกานนท์
หนังสือเล่มนี้นำเสนอทั้งพื้นฐานที่มา ธรรมชาติ หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนของการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนการอบรมผู้ประเมินทักษะการปฏิบัติและการวัดกับติดตามคุณภาพการประเมินทักษะการปฏิบัติ รวมถึงการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประเมินทักษะปฏิบัติ ซึ่งเป็นพิสัย (domain) การเรียนรู้ที่ยังหาเอกสารด้านนี้น้อยมากในท้องตลาดทั่วไป โดยเฉพาะในประเทศไทยเอกสารนี้ได้นำไปใช้กับนิสิตแล้ว 2 ปีการศึกษา
กฎหมายสนุก สนุก รู้กฎหมายกำไรชีวิต ได้ทั้งความคิดและความสนุก
ศ. พิเศษ วิชา มหาคุณ
เป็นการเขียนในสไตล์ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เหมือนดังเช่นหนังสือ “คดีตัวอย่าง” “คดีข้ามศตวรรษ” และ “กฎหมายกับความรัก” ของผู้เขียน ที่ผ่านสายตาท่านผู้อ่านมาแล้วไม่นานมานี้ บัดนี้ผู้เขียนใคร่ขอเสนอ “กฎหมายสนุก สนุก” เป็นหนังสือสไตล์ทำเรื่องกฎหมายอันเป็นของยาก ให้เป็นของง่าย บวกกับความสนุกสนาน ร่าเริงอีกเล่มหนึ่งที่คงทำให้ท่าน ผู้อ่านพึ งพอใจและรักในกฎหมายมากยิ่งขึ้นและรับประกัน
ความสนุกไม่ แพ้ เล่มที่ผ่านมา
การวิจัยบริการทางสุขภาพ
รศ.ดร. กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
- เป็นหนังสือที่สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับนักศึกษาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- มีหนังสือลักษณะเช่นนี้ในตลาดน้อยมาก
MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า (พิมพ์ครั้งที่ 6)
ผศ.ดร. รัชลิดา ลิปิกรณ์ และคณะ
มีแถมซอฟต์แวร์โปรแกรม MATLAB & Simulink เวอร์ชันทดลอง
ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน
ผศ. ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
1. ไม่เคยมีผู้ใดเคยเรียบเรียงหรือเขียนขึ้นมาก่อน
2. เป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อสังคมและวงการศึกษา
3. เป็นหนังสือที่มีระบบการเขียนและอ้างอิงตามหลักวิชาการ
4. เป็นการกล่าวถึง "ศิลปินหญิง" โดยเฉพาะเล่มแรกในไทย
มุมมองต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ศ.พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (AC) ได้ครบถ้วนทั้ง 3 เสาหลัก (PILLARS) ซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้ดียิ่งขึ้น
กลศาสตร์ของไหล เล่ม 1
ศ.ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ ,รศ. สุเทพ แก้วนัย
- แก้ไขข้อบกพร่องของกลศาสตร์ของไหลที่เคยมีมาในอดีต
- ใส่ประสบการณ์และงานวิจัยเข้าไปในหนังสือ
- มีการ Derive สมการ และอธิบายในจุดที่ยากจะเข้าใจ
การทดลองและการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC18F4550 ด้วยภาษาซี
อ. กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์
1. เน้นการทดลอง มีการทดลองจริง 32 การทดลอง
2. วงจรการทำงานภาคปฏิบัติ รวม 27 วงจร
3. ฟังก์ชันการทำงาน USB
4. ใช้ภาษาซีในการพัฒนา
การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี
รศ.ดร. ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
หนังสือ “การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี” เพื่อให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยยีเข้ามาปรับใช้กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดังกล่าว
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชดำรัสเล่มนี้จึงเป็นงานที่แสดงให้เห็นทั้งพระปรีชารอบรู้ในการปกครองบ้านเมืองอันมีมาแต่อดีตและที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และพระราชวินิจฉัยในข้อดีข้อเสียต่างๆ อย่างละเอียด รวมทั้งพระปรีชาสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ และสร้างระบบใหม่ที่จะใช้ในการบริหารประเทศให้เจริญต่อไป
เทคโนโลยีการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศในโรงพยาบาล
ผศ.ดร. ภารดี ช่วยบำรุง
1. นำเสนอข้อมูลจุลินทรีย์ในอากาศ ที่ยังไม่เคยมีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ
2. อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่าง / วิธีการสอบเทียบอัตราการดูดอากาศ และการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ และการบ่มเพาะเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ ที่ไม่พบในหนังสืออื่น ๆ
3. อธิบายการควบคุมและกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศด้วยการใช้เทคโนโลยีในอากาศด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งไม่มีการรวบรวมไว้ในหนังสืออื่น ๆ
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 26-28 ก.พ. 58 เหลือเวลาอีก 23 วัน
โครงการสานสัมพันธ์พันธมิตรสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ 2558 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
31 ธันวาคม 2558 เหลือเวลาอีก 331 วัน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
2.คู่มือกฎหมายประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 5)
3.พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 4)
4.เทคนิคงานปูน - คอนกรีต (พิมพ์ครั้งที่ 14)
5.เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 7)
6.เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8)
7.รัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 11)
8.ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา (3)
9.จิตวิทยาการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 11)
10.การบัญชีการเงิน (พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุง)
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th