Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

  
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
รศ. ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
1. เป็นหนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวในประเทศไทยที่เขียนถึงเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ตะวันตก
2. เป็นหนังสืออ้างอิงที่มีเนื้อหาสำคัญในบริบทของประวัติศาสตร์ศิลปะเกี่ยวกับศิลปินหญิง
การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์
รศ.ดร. จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
ต้นฉบับเรื่องนี้นำเสนอแนวคิดกลยุทธ์เทคโนโลยี และกรณีศึกษาทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งไทยและต่างประเทศ โดยไม่เน้นเฉพาะทฤษฎี แต่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อการวางกลยุทธ์เทคโนโลยีจากผลการวิเคราะห์บทเรียนที่ได้รับจากกรณีศึกษาสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างจากหนังสือในท้องตลาดที่มักนำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจทั่วไป หรือทฤษฎีการบริหารเทคโนโลยีโดยกว้าง โดยไม่ได้เน้นประเด็นกลยุทธ์ธุรกิจเทคโนโลยีและการวิเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษา
การบัญชีต้นทุน : หลักและกระบวนการ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
รศ.ดร. พรรณิภา รอดวรรณะ
1. เน้นหลักการของการบัญชีต้นทุน และเสริมกระบวนการต่าง ๆ เช่น หลักการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มเนื้อหาอีก 1 บท จากเดิมมี 14 บท เป็น 15 บท คือ เรื่องการบัญชีต้นทุนการเกษตร โดยนำเสนอการบัญชีต้นทุนและกระบวนการคำนวณต้นทุนการเกษตรระยะสั้น เช่น การปลูกข้าว เลี้ยงสุกรขุนการคำนวณต้นทุนการเกษตรระยะยาว เช่น ฟาร์มกล้วยไม้พันธุ์หวาย ฟาร์มโคนม
2. หนังสือเล่มนี้มีซีดีประกอบหนังสือ โดยผู้เขียนได้จัดทำซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยใช้ microsoft excel ทั้งหมด 2 ชุด คือ ชุดแรกการคำนวณต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วงมีทั้งหมด 2 ไฟล์ คือ วิธีถัวเฉลี่ยและวิธีเข้าก่อนออกก่อน และชุดที่ 2 คือ การคำนวณต้นทุนน้ำนมดิบ โดยได้จัดทำซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลต้นทุนน้ำนมดิบ ซึ่งพัฒนาโปรแกรม microsoft excel กระบวนการคำนวณต้นทุนน้ำนมดิบนี้เป็นผลมาจากโครงการวิจัยที่ผู้เขียนและคณะได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2548 พร้อมรายงานผลงานวิจัยเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจนำไปปรับปรุงใช้ในทางปฏิบัติได้
สมุนไพรสำหรับผมร่วง
ผศ.ดร. ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
เนื้อหาเกี่ยวกับผม การเจริญเติบโต และสาเหตุของผมร่วง สภาวะผมบางในรูปแบบต่าง ๆ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการต้านผมร่วง การทดสอบทางคลินิก สารสำคัญที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต้านผมร่วงและสมุนไพร และสารสำคัญจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผมร่วง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของสมุนไพร
และสารสำคัญดังกล่าว และสารสกัดจากสมุนไพรทีมีการผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อใช้ในเครืองสำอางต้านผมร่วง
หนังสือใหม่
เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
รศ. ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
เป็นหนังสือที่อธิบายวิธีการวิเคราะห์คุณภาพด้วยกระบวนการทางเคมี
ศาสตร์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ผศ. รุ่งฤดี แผลงศร
เป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างเป็นระบบเล่มแรก โดยนำศาสตร์ต่าง ๆ ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาต่างประเทศมาเขียนในมุมมองการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 2. การแบ่งระดับเนื้อหาและวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และ 3. สื่อกิจกรรมและประเมินผลการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
รศ. ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
1. เป็นหนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวในประเทศไทยที่เขียนถึงเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ตะวันตก
2. เป็นหนังสืออ้างอิงที่มีเนื้อหาสำคัญในบริบทของประวัติศาสตร์ศิลปะเกี่ยวกับศิลปินหญิง
การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์
รศ.ดร. จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
ต้นฉบับเรื่องนี้นำเสนอแนวคิดกลยุทธ์เทคโนโลยี และกรณีศึกษาทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งไทยและต่างประเทศ โดยไม่เน้นเฉพาะทฤษฎี แต่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อการวางกลยุทธ์เทคโนโลยีจากผลการวิเคราะห์บทเรียนที่ได้รับจากกรณีศึกษาสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างจากหนังสือในท้องตลาดที่มักนำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจทั่วไป หรือทฤษฎีการบริหารเทคโนโลยีโดยกว้าง โดยไม่ได้เน้นประเด็นกลยุทธ์ธุรกิจเทคโนโลยีและการวิเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษา
การบัญชีต้นทุน : หลักและกระบวนการ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
รศ.ดร. พรรณิภา รอดวรรณะ
1. เน้นหลักการของการบัญชีต้นทุน และเสริมกระบวนการต่าง ๆ เช่น หลักการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มเนื้อหาอีก 1 บท จากเดิมมี 14 บท เป็น 15 บท คือ เรื่องการบัญชีต้นทุนการเกษตร โดยนำเสนอการบัญชีต้นทุนและกระบวนการคำนวณต้นทุนการเกษตรระยะสั้น เช่น การปลูกข้าว เลี้ยงสุกรขุนการคำนวณต้นทุนการเกษตรระยะยาว เช่น ฟาร์มกล้วยไม้พันธุ์หวาย ฟาร์มโคนม
2. หนังสือเล่มนี้มีซีดีประกอบหนังสือ โดยผู้เขียนได้จัดทำซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยใช้ microsoft excel ทั้งหมด 2 ชุด คือ ชุดแรกการคำนวณต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วงมีทั้งหมด 2 ไฟล์ คือ วิธีถัวเฉลี่ยและวิธีเข้าก่อนออกก่อน และชุดที่ 2 คือ การคำนวณต้นทุนน้ำนมดิบ โดยได้จัดทำซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลต้นทุนน้ำนมดิบ ซึ่งพัฒนาโปรแกรม microsoft excel กระบวนการคำนวณต้นทุนน้ำนมดิบนี้เป็นผลมาจากโครงการวิจัยที่ผู้เขียนและคณะได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2548 พร้อมรายงานผลงานวิจัยเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจนำไปปรับปรุงใช้ในทางปฏิบัติได้
สมุนไพรสำหรับผมร่วง
ผศ.ดร. ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
เนื้อหาเกี่ยวกับผม การเจริญเติบโต และสาเหตุของผมร่วง สภาวะผมบางในรูปแบบต่าง ๆ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการต้านผมร่วง การทดสอบทางคลินิก สารสำคัญที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต้านผมร่วงและสมุนไพร และสารสำคัญจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผมร่วง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของสมุนไพร
และสารสำคัญดังกล่าว และสารสกัดจากสมุนไพรทีมีการผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อใช้ในเครืองสำอางต้านผมร่วง
Calculus and Differential Equations with Mathematica
Dr. Pramote Dechaumphai
Calculus and Differential Equations, Mathematica Software, แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์, ซอฟต์แวร์แมทมาทิกา
ทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ
ผศ.ดร. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
เป็นหนังสือด้านการศึกษาพิเศษที่ปัจจุบันมีอยู่น้อยมาก เนื้อหาประมวลจากผลงานวิจัย
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION TECHNOLOGY
Associate Professor Dr. Ariya Aruninta
เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนการออกแบบ ก่อสร้าง ที่สามารถใช้ได้ทั้งในการเรียนการสอน และสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการใช้ในการอ้างอิงในการปฏิบัติวิชาชีพ
ก้าวทุกวันด้วยจิตวิทยาและธรรมะ
รศ.ดร. ดวงมณี จงรักษ์
- บูรณาการจิตวิทยาเข้ากับธรรมะ (ซึ่งหนังสืออื่น ๆ มักจะแยกความรู้จิตวิทยาก็จิตวิทยา ธรรมะก็ธรรมะ ซึ่ง 2 ศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกัน)
- เขียนจากประสบการณ์ที่ผ่านการประยุกต์
- เป็นเรื่องใกล้ตัว เนื้อหาเข้มข้น วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในพฤติกรรมตนเองและผู้อื่น
พินิจปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองวรรณกรรมอเมริกันร่วมสมัย
รศ. ดร. ดารินทร์ ประดิษฐ์ทัศนีย์
1. เป็นหนังสือที่นำเสนอการพินิจพิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมุมมองของมนุษยศาสตร์ โดยตั้งคำถามว่า ฐานความรู้ทางมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาเรื่องเล่าความคิด ความเชื่อ จินตนาการของมนุษย์มีบทบาทอย่างไรในการสร้างความเข้าใจถึงความซับซ้อนของปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. เป็นหนังสือที่แนะนำแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศสำนึก (ecocriticism) ผ่านการวิเคราะห์วรรณกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยที่ประพันธ์โดยนักเขียนชาวอเมริกัน จึงเป็นทั้งการนำเสนอแนวคิด ทฤษฎี มุมมองของการวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศสำนึกไปพร้อม ๆ กับการประยุกต์ใช้แนวคิดเหล่านี้ในการวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม
3. เป็นหนังสือที่นำเสนอวรรณกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยอเมริกันเป็นภาษาไทยเล่มแรก
4. เป็นหนังสือที่ใช้แนวทางการศึกษาแบบสหสาขา (interdisplinary approaches) ในการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม โดยบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และแนวคิดจากทั้งนักคิดจากโลกตะวันตก และโลกตะวันออก
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM Education (สะเต็มศึกษา)
ผศ. ดร. วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
เป็นการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นการจัดการศึกษาที่กำลังเป็นที่นิยม (ยังไม่มีการจัดพิมพ์หนังสือแนววิชาการที่เรียนเขียนแบบนี้)
ศาสตร์การรักษาคลองรากฟัน
รศ. ทญ. ปิยาณี พาณิชย์วิสัย
1. มีลำดับเนื้อหาของศาสตร์การรักษาคลองรากฟันครบสมบูรณ์ในเล่ม
2. ในแต่ละบทมีการวางพื้นฐานของเนื้อหา และการนำไปสู่ข้อมูลที่ทันสมัยของหัวข้อในบทนี้
3. มีการสอดแทรก กรณีตัวอย่างด้วยกรณีผุ้ป่วยจริง ทำให้เห็นความสัมพันธ์ของการนำทฤษฏีไปใช้ปฏิบัติทางคลินิกวิทยาได้จริง
ยุวกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย
ผศ. นววรรณ วุฒฑะกุล
เป็นแบบอย่างบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1
รศ. ดร. กุลยศ อุดมวงศ์เสรี
ปรับรูปแบบ/เนื้อหาให้ทันสมัยมากขึ้น
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เหลือเวลาอีก 197767 วัน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
2.การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)
3.แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
4.คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้
5.เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
6.มุมมองต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
7.การบัญชีขั้นกลาง (พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขปรับปรุง)
8.เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plaggiarism)
9.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
10.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th