Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

  
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2560
ผศ. พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต
- ตรงตามความต้องการของหลักสูตร มีเนื้อหาครอบคลุมประมวลรัษฎากร
- เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของทุกมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไปใช้ประกอบการทำงานได้
- ในท้ายบทของทุกบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ผู้อ่านสามารถทบทวนความรู้ได้
กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสานวิธี)
ผศ.ดร. กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย สังกัด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นำเสนอตัวอย่างในการวิจัยสื่อสารมวลชน นำเสนอการวิจัยด้วยวิธีการผสานวิธีการ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)
ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
หนังสือเล่มนี้เป็นภาคอัตนัย (เขียนบรรยาย) ที่สามารถใช้งานได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งตั๋วรุ่นและตั๋วปี โดยเนื้อหาครอบคลุมหลักการเขียนคำฟ้องแพ่งและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้องอาญาและคำขอท้ายฟ้องอาญา คำให้การและฟ้องแย้ง การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม คำร้องทุกข์ คำร้อง คำแถลง คำขอบอกกล่าวประเภทต่าง ๆ ทั้งคดีแพ่งและอาญา คำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ ฯลฯ พร้อมตัวอย่างที่สำคัญและคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
ขั้นตอนของชีวิต
ผศ.ดร. นุตา ศุภคต สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนื้อหาของหนังสืออธิบายถึงวิวัฒนาการแรกเริ่ม ตั้งแต่ก่อนสิ่งมีชีวิตจนถึงเกิดเป็นสิ่งมีชีวิต ปัญหาคำศัพท์ที่สิ่งมีชีวิตเผชิญตั้งแต่ไวรัส จนถึงมนุษย์เอกภาพของโลกเชิงชีวภาพ สภาพโลกปัจจุบัน ประชากรและแหล่งอาหาร น้ำ แร่ธาตุ และพลังงาน มลพิษทางบวกและทางลบ ทางอยู่รอด รวมทั้งอนาคตของมนุษย์
หนังสือใหม่
ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2560
ผศ. พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต
- ตรงตามความต้องการของหลักสูตร มีเนื้อหาครอบคลุมประมวลรัษฎากร
- เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของทุกมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไปใช้ประกอบการทำงานได้
- ในท้ายบทของทุกบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ผู้อ่านสามารถทบทวนความรู้ได้
กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสานวิธี)
ผศ.ดร. กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย สังกัด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นำเสนอตัวอย่างในการวิจัยสื่อสารมวลชน นำเสนอการวิจัยด้วยวิธีการผสานวิธีการ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)
ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
หนังสือเล่มนี้เป็นภาคอัตนัย (เขียนบรรยาย) ที่สามารถใช้งานได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งตั๋วรุ่นและตั๋วปี โดยเนื้อหาครอบคลุมหลักการเขียนคำฟ้องแพ่งและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้องอาญาและคำขอท้ายฟ้องอาญา คำให้การและฟ้องแย้ง การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม คำร้องทุกข์ คำร้อง คำแถลง คำขอบอกกล่าวประเภทต่าง ๆ ทั้งคดีแพ่งและอาญา คำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ ฯลฯ พร้อมตัวอย่างที่สำคัญและคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
ขั้นตอนของชีวิต
ผศ.ดร. นุตา ศุภคต สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนื้อหาของหนังสืออธิบายถึงวิวัฒนาการแรกเริ่ม ตั้งแต่ก่อนสิ่งมีชีวิตจนถึงเกิดเป็นสิ่งมีชีวิต ปัญหาคำศัพท์ที่สิ่งมีชีวิตเผชิญตั้งแต่ไวรัส จนถึงมนุษย์เอกภาพของโลกเชิงชีวภาพ สภาพโลกปัจจุบัน ประชากรและแหล่งอาหาร น้ำ แร่ธาตุ และพลังงาน มลพิษทางบวกและทางลบ ทางอยู่รอด รวมทั้งอนาคตของมนุษย์
หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่...ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง
ผศ. วลัยพร กาญจนการุณ สังกัด สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
เป็นตำราที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อไวยากรณ์ และมีแปลเป็นภาษาไทยทุกตัวอย่างเป็นประโยค นอกจากนี้ยังเป็นตำราที่มีเนื้อหาค่อนข้างละเอียด ผู้เรียนหรือผู้ใช้สามารถเรียนรู้ และทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศัพท์ชีววิทยา
รศ. อนันต์ ปานศุภวัชร สังกัด สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศัพท์ชีววิทยาแต่ละคำจะมีส่วน คำอ่านรากศัพท์จากภาษาละติน/กรีก/อื่น ๆ และความหมาย
รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 7
ชูชัย งามวสุลักษณ์ สังกัด ศูนย์กฎหมายและนิติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นหนังสือกฎหมายฉบับชาวบ้านที่ใช้ถ้อยคำง่าย ๆ เข้าใจง่าย
หลักกิจกรรมพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับครู
ผศ. จรัสศรี พัวจินดาเนตร สังกัด โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจได้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า เช่น บทนำสู่การจัดกิจกรรมการงานอาชีพสำหรับครู แนวคิดการจัดกิจกรรมการงานอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียนกับกิจกรรม กิจกรรมการงานอาชีพกับการศึกษาชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข ฯลฯ
การออกแบบและผลิตนิตยสาร : จากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อดิจิทัล
อ. ดร. ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ สังกัด สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. ประยุกต์ศาสตร์ด้านนิตยสารฉบับสิ่งพิมพ์กับนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ platform
2. เป็นคู่มือการเรียนรู้วิธีการจัดทำนิตยสารรวมทั้งกระบวนการ
การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
รศ.ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอแนวทางหรือเครื่องมือในการจัดการของเสียจากโรงงานอย่างเหมาะสม
ทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิทัล
รศ.ดร. ทรงยศ นาคอริยกุล สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีเนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วนทุกหัวข้อ มีรูปประกอบที่ผู้เขียนวาดเองและแบบฝึกหัดท้ายบท
14 Teaching Methods for Professional Teachers
รศ.ดร. ทิศนา แขมมณี สังกัด คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
This book has gained public interest and been widely received throughout Thailand and has consequently been republished 12 times! Chulalongkorn University Press deems it appropriate to translate and publish this book in English for international dissemination, a testimonial of contribution with pride for sharing an educational body of knowledge at an international level.
หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ผศ. ดร. อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ สังกัด สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- มุ่งเน้นงานวิจัยที่ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
- งานตัวอย่างในเล่มเป็นงานของผู้เขียนที่เกิดจากการวิจัย
- เน้นงานวิจัยจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ ยุวดี ศิริยทรัพย์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
1. เป็นวิชาที่มีผู้เขียนเป็นหนังสือเพื่อประกอบการเรียนการสอนน้อยราย
2. หนังสือได้รวบรวมหลักการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไว้อยู่ในหนังสือเล่มเดียวกัน
3. เชิงปริมาณในการคำนวณ มีตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน
4. เป็นหนังสือที่บรรยายเนื้อหาอย่างละเอียดมากที่สุดเท่าที่มีในตลาดของรายวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เหลือเวลาอีก 197591 วัน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
2.การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)
3.แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
4.คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้
5.เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
6.มุมมองต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
7.การบัญชีขั้นกลาง (พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขปรับปรุง)
8.เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plaggiarism)
9.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
10.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th