Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "นักเขียนพบผู้อ่าน"

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์”

  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร... สู่การสอนยุค AEC” (Speak Thai a little bit, speak English very well)

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นหนังสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยอยุธยา เพื่อให้ได้เข้าใจถึงธรรมเนียมประเพณีในบ้านเมืองตั้งแต่ครั้งโบราณ
Classical Indian Philosophy
Professor Somparn Promta,Ph.D.
- Offers a new approach to understanding the philosophy of India. Do not focus on the historical details. But the important concepts in Indian philosophy to the philosophy and the modern world. Nevertheless, history will remain intact.
- All beautifully illustrated book.
การนันทนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
รศ. เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
- มีเอกสารการเรียนการสอนน้อย
- เป็นเนื้อหาที่ทำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้
แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์,รศ. ดร. สุวรรณ ถังมณี
เขียนเนื้อหากระชับ นำไปประยุกต์ในทันที มีตัวอย่างมาก 750 ตัวอย่าง มีข้อสอบสำหรับทดสอบ 15 ชุด มีแบบฝึกหัดมาก และมีคำตอบของแบบทดสอบบางข้อ และคำตอบแบบฝึกหัดทุกข้อ พร้อมดรรชนีท้ายเล่ม
หนังสือใหม่
การประพันธ์เพลงไทย
รศ. พิชิต ชัยเสรี
เป็นหนังสือการประพันธ์เพลงไทยเล่มแรกของประเทศไทย
อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 7)ศ. อัจฉรา ชีวพันธ์
หนังสือที่จะทำให้เกิดความรู้ในด้าน การใช้ภาษาไทย เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติได้อย่างสมบูรณ์
Speak Thai a little bit, speak English very well
ผศ.ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
- มีคำศัพท์ที่คนไทยใช้ผิด และคำที่ถูกต้องพร้อมคำแปล
- มีคำสนทนาที่ใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งสำนวนต่าง ๆ
- ตัวอย่างมาจากหนัง เพลง
- มีภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้พูดทั่วไปรวมสแลงที่ใช้
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการจัดทำงบประมาณ ( ครั้งที่ 4 )รศ. ดร. จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
หนังสือเล่มนี้ มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนักศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจการผลิตรวมทั้งธุรกิจบริการด้วย โดยมุ่งเน้นที่การให้แนวคิด คำจำกัดความซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญของความเข้าใจในเนื้อหา และเพื่อสามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหาประกอบการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (2)รศ. ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
- เนื้อหาสาระที่ครอบคลุม ทันสมัย และสอดคล้องกับสังคมไทย
– กรณีศึกษาประกอบทุกบท
- รูปแบบการเขียนที่กระชับ และเข้าใจง่าย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา (RESEARCH FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION DEVELOPMENT)
ผศ.ดร. วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
เพื่อใช้สำหรับการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา
สัณฐานวิทยาเบื้องต้นในการระบุชื่อวงศ์พืชดอกสามัญ (พิมพ์ครั้งที่ 3)ผศ.ดร. ชุมพล คุณวาสี
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวความคิดความรู้เกี่ยวกับลักษณะสัณฐานวิทยาเบื้องต้นของพืชดอกที่เป็นพื้นฐานในการระบุวงศ์พืชที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย และตัวอย่างพันธุ์พืชที่พบในประเทศไทย รวมทั้งมีภาพสีประกอบด้วย
คู่มือเตรียมสอบเศรษฐศาสตร์ ม.4-6
อ. กรรยา พรรณา
1. เหมาะสำหรับนักเรียนสำหรับเตรียมตัวสอบทุกประเภท
2. ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3. แบบทดสอบทุกข้อเป็นแบบ 5 ตัวเลือก ซึ่งสอดคล้องกับข้อสอบ O-NET ในปัจจุบัน
4. มีแผนผังความคิดสรุปให้ในแต่ละหน่วยและมีตัวอย่างคำถามที่นักเรียนต้องมีความรู้ก่อนสอบในแต่ละหน่วย (ก่อนสอบตอบคำถามเหล่านี้ได้แล้วหรือยัง)
5. มีการเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่นักเรียนควรรู้
การบัญชีขั้นสูง 2
อ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ตำราประกอบการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเป็นวิชาบังคับที่นิสิตภาคบัญชีต้องลงทะเบียนเรียน
ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 10)
ศ. ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
หนังสือที่เน้นตัวทฤษฎีลัทธิเศรษฐกิจการเมือง ที่จะทำให้ท่านเข้าใจที่มาและที่ไปของทฤษฎีพลังอธิบายและข้อจำกัดของทฤษฎียิ่งขึ้น
จิตวิทยาสำหรับครู (พิมพ์ครั้งที่ 2)ผศ. อัชรา เอิบสุขสิริ
เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาความรู้ หลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครูไว้ค่อนข้างครบถ้วน ซึ่งนอกจากจะเรียบเรียงจากตำราทางจิตวิทยาแล้ว ยังได้สังเคราะห์จากประสบการณ์ความเป็นครูที่ผู้เขียนสะสมมานานกว่า 30 ปี
แคลคูลัส (พิมพ์ครั้งที่ 2)รศ. ดำรงค์ ทิพย์โยธา และคณะ
เป็นหนังสือใช้ประกอบวิชาแคลคูลัส ซึ่งเขียนโดยคณะผู้เขียนที่มีประสบการณ์การสอนมากว่า 23 ปี
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง 2 : ภาคต่อ
Peter Matthew Burgess
- สอนภาษาอังกฤษในประเด็นที่ไม่พบในตำราทั่วไป
- อธิบายคำศัพท์ในเชิงลึก / เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
- มีหมวดแนะนำการสอนสำหรับครู / อาจารย์
- มีแบบฝึกหัด
ชีวิตนางฟ้า
คุณ จิรพรรณ พุ่มแก้ว
เล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตในการก้าวสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และไปบินประจำเครื่องบินพระที่นั่งของกษัตริย์ และคณะรัฐมนตรีกาตาร์ (ตะวันออกกลาง)
กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้า
อ. ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย
1. มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงเกี่ยวข้องกับข้อเท้าในทุกแง่มุมครบถ้วน เริ่มต้นตั้งแต่กายวิภาคศาสตร์ กลไกการเคลื่อนไหว การนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บต่อข้อเท้าและเท้า เทคนิคการดัดดึง ตลอดจนมีท่าตัวอย่างในการออกกำลังกายในข้อเท้าและเท้า ซึ่งยังไม่มีตำราภาษาไทยที่เขียนถึงแง่นี้
2. มีเนื้อหาเป็นพื้นฐาน เหมาะกับนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มต้นเรียน สามารถใช้ศึกษาอ่านเป็นพื้นฐานก่อนศึกษาขั้นสูงต่อไป
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2557 เหลือเวลาอีก OK Activity!
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-15.00น. เหลือเวลาอีก OK Activity!
กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน พบกับ รศ. ดร.พนา ทองมีอาคม ในงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 19 บูท R17 C2
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. เหลือเวลาอีก OK Activity!
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่การสอนยุค AEC ณ ห้องมีทติ้งรูม 1 เวลา 13.00-17.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานมหกรรหมนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. เหลือเวลาอีก 0 วัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์” วิทยากรโดย ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริก
วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-20.00น. เหลือเวลาอีก 16 วัน
เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา13.00-16.00 น. เหลือเวลาอีก 17 วัน
โครงการอบรม "ตำรา หนังสือวิชาการ : เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์" วิทยากรโดย ผศ.มานิต รุจิวโรดม (กรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์) ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ และผศ.คมสันต์ วงค์วรรณ์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-17.00น. เหลือเวลาอีก 49 วัน
สัมมนาวิชาการ "ตำรา หนังสือวิชาการ : เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์" ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และร่วมงานปึ้มแฟร์ ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2557
วันที่ 19-25 มกราคม 2558 เวลา 09.00-20.00น. เหลือเวลาอีก 89 วัน
CMU BOOK FAIR ครั้งที่ 21 ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว
31 ธันวาคม 2558 เหลือเวลาอีก 435 วัน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
2.คู่มือกฎหมายประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 5)
3.พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 4)
4.เทคนิคงานปูน - คอนกรีต (พิมพ์ครั้งที่ 14)
5.เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 7)
6.เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8)
7.รัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 11)
8.ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา (3)
9.จิตวิทยาการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 11)
10.การบัญชีการเงิน (พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุง)
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th