Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์”

  
การเสวนาเปิดตัวหนังสือใหม่ “เที่ยวเมืองทวาย” ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6

  
งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (15-26 ตุลาคม 2557)

  
เสวนาเปิดตัวหนังสือใหม่ อินเดีย 2020 วิสัยทัศน์สู่สหัสวรรษใหม่

  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร... สู่การสอนยุค AEC” (Speak Thai a little bit, speak English very well)

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นหนังสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยอยุธยา เพื่อให้ได้เข้าใจถึงธรรมเนียมประเพณีในบ้านเมืองตั้งแต่ครั้งโบราณ
Classical Indian Philosophy
Professor Somparn Promta,Ph.D.
- Offers a new approach to understanding the philosophy of India. Do not focus on the historical details. But the important concepts in Indian philosophy to the philosophy and the modern world. Nevertheless, history will remain intact.
- All beautifully illustrated book.
การนันทนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
รศ. เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
- มีเอกสารการเรียนการสอนน้อย
- เป็นเนื้อหาที่ทำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้
แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์,รศ. ดร. สุวรรณ ถังมณี
เขียนเนื้อหากระชับ นำไปประยุกต์ในทันที มีตัวอย่างมาก 750 ตัวอย่าง มีข้อสอบสำหรับทดสอบ 15 ชุด มีแบบฝึกหัดมาก และมีคำตอบของแบบทดสอบบางข้อ และคำตอบแบบฝึกหัดทุกข้อ พร้อมดรรชนีท้ายเล่ม
หนังสือใหม่
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง 2 : ภาคต่อ
Peter Matthew Burgess
- สอนภาษาอังกฤษในประเด็นที่ไม่พบในตำราทั่วไป
- อธิบายคำศัพท์ในเชิงลึก / เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
- มีหมวดแนะนำการสอนสำหรับครู / อาจารย์
- มีแบบฝึกหัด
ชีวิตนางฟ้า
คุณ จิรพรรณ พุ่มแก้ว
เล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตในการก้าวสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และไปบินประจำเครื่องบินพระที่นั่งของกษัตริย์ และคณะรัฐมนตรีกาตาร์ (ตะวันออกกลาง)
กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้า
อ. ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย
1. มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงเกี่ยวข้องกับข้อเท้าในทุกแง่มุมครบถ้วน เริ่มต้นตั้งแต่กายวิภาคศาสตร์ กลไกการเคลื่อนไหว การนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บต่อข้อเท้าและเท้า เทคนิคการดัดดึง ตลอดจนมีท่าตัวอย่างในการออกกำลังกายในข้อเท้าและเท้า ซึ่งยังไม่มีตำราภาษาไทยที่เขียนถึงแง่นี้
2. มีเนื้อหาเป็นพื้นฐาน เหมาะกับนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มต้นเรียน สามารถใช้ศึกษาอ่านเป็นพื้นฐานก่อนศึกษาขั้นสูงต่อไป
พื้นฐานแมทมาทิกา
Dr. Pramote Dechaumphai
ซอฟต์แวร์ Mathematica เป็นซอฟต์แวร์ด้านคณิตศาสตร์และการคำนวณ นิยมใช้กันมากโดยเฉพาะประเทศทางอเมริกาเหนือ เริ่มใช้กันในเมืองไทยโดยมหาวิทยาลัยมหิดลในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อบริการการสอนวิชาแคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ให้กับคณะต่าง ๆ ภายในเล่มมีให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (เวอร์ชันทดลองใช้) ฟรี
พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (Fundamentals of Empirical Research)
ศ. ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ
มีสาระเกี่ยวกับปรัชญาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย วิธีการแสวงหาความรู้ และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งไม่พบในหนังสือเล่มอื่น และยังใช้ bilinggual ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ 2 ภาษา ซึ่งเป็นหนังสือวิจัยเล่มแรกที่เป็น bilinggual นอกจากนี้ผู้เขียนชื่อแรกเป็นศาสตราจารย์ที่เขียนหนังสือและได้ใช้สอนและผ่านการปรับปรุงมาแล้ว
เหล็กกล้า
รศ.ดร. ประสงค์ ศรีเจริญชัย
1. มีความทันสมัย มีข้อมูลเหล็กกล้าสมัยใหม่และเหล็กกล้าที่กำลังวิจัยพัฒนาอยู่และมีรายงานผลถึงปัจจุบัน
2. เป็นตำราภาษาไทยที่ให้ข้อมูลพื้นฐานและละเอียดกว่าตำราในท้องตลาดในรอบ 20 ปี
3. มีข้อมูลทางวิชาการสำหรับการผลิตเหล็กกล้า ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ทรงแบนและผลิตภัณฑ์ทรงยาว
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ผศ. เจิดกุล โสภาวนิตย์
เนื้อหาตรงกับที่ใช้สอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์
เล่มกะทัดรัด เนื้อหาแบ่งเป็นบทสั้น ๆ ใช้ภาษาอ่านเข้าใจง่าย ใช้กับการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ทั่วประเทศ
วิถีชุมชน : การจัดการความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจชาวบ้าน
ดร. ลั่นทม จอนจวบทรง
หนังสือนำเสนอแนวคิดเรื่องชนิดของความรู้และการจัดการความรู้โดยรวม และนำเสนอวิธีการในกระบวนการการจัดการความรู้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรชุมชน
จริยศาสตร์ : ปรัชญาจริยะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผศ.ดร. จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
1. เป็นหนังสือที่อธิบายองค์ประกอบของจริยศาสตร์ คืออภิจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ปทัสถาน จริยศาสตร์ประยุกต์ และอธิบายหลักจริยศาสตร์ที่มาจากศาสนา รวมทั้งพุทธจริยศาสตร์
2. เป็นหนังสือที่มีตัวอย่างกรณีศึกษาจริยศาสตร์ มีการประยุกต์ และเสนอแนวทางการประยุกต์
3. เป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นอย่างมาก
4. เป็นหนังสือที่เหมาะกับอาจารย์สอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : ทฤษฎีและการปฏิบัติ
อ. สำราญ มีแจ้ง
ตำราที่เหมาะกับนักเรียนทั่วไป มีตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และตัวอย่างระเบียบ
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น Japanese Linguistics
อ. ณัฏฐิรา ทับทิม
รวบรวมความรู้ทางภาษาศาสตร์ของญี่ปุ่นไว้ภายในเล่มเดียว เรียงลำดับจากหน่วยทางภาษาที่เล็กที่สุดไปจนถึงหน่วยที่ใหญ่ที่สุด (เสียง คำ ประโยค ความหมาย)
ความตระหนักรู้ในเรื่องเพศ
รศ.ดร. ทิพย์สิริ กาญจนวาสี
เป็นหนังสือเสนอแนะทักษะการปฏิบัติตน วิธีที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับข้อมูลทางเพศที่สำคัญ ที่บุคคลจำเป็นต้องมีความรู้ไว้หรือ สุขภาพและคุณภาพชีวิตของตนเองทั้งหญิงและชายที่จำเป็นอย่างยิ่ง
จิ๋วแต่แจ๋ว : นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และนาโนโฟโตนิกส์
ศ. ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
เป็นหนังสือที่เขียนจากข้อมูลวิจัย
พื้นฐานกระบวนการถ่ายเทมวลสาร และการแยกทางกายภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รศ. ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
1. เป็นตำราพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กระบวนการกายภาพ วิศวกรสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ซึ่งทำให้ช่วยเติมเต็มองค์ความรู้และประเด็นที่เหมาะสมกับงานวิชาชีพยิ่งขึ้น
2. ผสมผสานกระบวนการแยกทางกายภาพและด้วยกลไกการถ่ายเทมวลสาร สำหรับการจัดการกับปัญหามลพิษที่ค่อนข้างยุ่งยากด้วยการใช้งานวิธีการปกติทั่วไป
3. เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนิสิต นักศึกษาในทุก ๆ ระดับ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้
รศ. อรพรรณ พนัสพัฒนา
เป็นตำราที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของทุกมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์
ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์
ศ.ดร. อารี พันธ์มณี
ภาคทฤษฎี : มีหลักการพื้นฐาน
ภาคปฏิบัติ : มีกิจกรรม
ผลงานวิจัย : สนับสนุน
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2557 เหลือเวลาอีก 22 วัน
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. เหลือเวลาอีก 28 วัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่การสอนยุค AEC ณ ห้องมีทติ้งรูม 1 เวลา 13.00-17.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานมหกรรหมนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. เหลือเวลาอีก 29 วัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์” วิทยากรโดย ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริก
31 ธันวาคม 2558 เหลือเวลาอีก 464 วัน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.เทคนิคงานปูน - คอนกรีต (พิมพ์ครั้งที่ 14)
2.เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 7)
3.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
4.เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร (พิมพ์ครั้งที่ 4)
5.เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
6.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย (พิมพ์ครั้งที่ 11)
7.The Top Job Secret - The Actuary (3)
8.ฟิสิกส์ 2 (พิมพ์ครั้งที่ 17)
9.การออกแบบภายในขั้นพื้นฐานหลักการพิจารณาเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 9)
10.เทคนิคงานสี (พิมพ์ครั้งที่ 8)
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 กรกฎาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th