Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

  
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

การออกแบบเว็บไซต์
ผศ. จรุงยศ อรัณยะนาค
ข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน เนื้อหาเข้าใจง่าย
การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ศ. ดร. โกสินทร์ จำนงไทย
- นำเสนอหลักการ เหตุผลและวิธีการในการทำวิจัย ที่เป็น know-how ในการสอนนักศึกษาไทยในอดีต 20 ปีเพื่อให้เป็นนักวิจัย
- มีตัวอย่างจริงให้เข้าใจ
- มีวิธีการที่เป็นรูปธรรมและผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้
จิตวิทยากับการพัฒนาตน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ผศ. ดร. ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
- ใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในวิชาจิตวิทยากับการพัฒนาตน และวิชาจิตวิทยาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นวิชาที่ยังไม่มีตีพิมพ์จำหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายวิชาใหม่
- ทุกคนอ่านได้ เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 5)
รศ ดร. กันยารัตน์ เกตุขำ
1. เขียนจากประสบการณ์ที่ได้จากการทำวิจัย คลังภาษาของบทความวิจัย
2. มีแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นจากเนื้อหาจริงในบทความวิจัย
3. ใช้ภาษาไทยในการอธิบาย
4. ไม่มีหนังสือเนื้อหาดังกล่าวในตลาดหนังสือ
หนังสือใหม่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)ผศ. ดร. ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
ไม่เหมือนกับหนังสือชื่อเดียวกันที่มีในท้องตลาด เนื่องจากผู้เขียนได้สอนวิชานี้มา 15 ปี จึงอยากเสนอจิ๊กซอขององค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดมา 15 ปี ไว้เป็นตำราให้กับแผ่นดิน
การจัดการเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (5)อ. ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
เป็นการนำเสนอกลยุทธ์จากหลายสำนักธุรกิจ (BUSINESS SCHOOL) นำเสนอกลยุทธ์นวัตกรรมและกลยุทธ์ MASS CUSTOMIZATION ซึ่งเป็นงานของ PINE (1997) และผู้เขียนได้ทำวิจัยเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ดังกล่าวในปี 2552 ได้นำเสนอในงานประชุม NIDA และลงบทความ ม.ธรรมศาสตร์
การออกแบบเว็บไซต์
ผศ. จรุงยศ อรัณยะนาค
ข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน เนื้อหาเข้าใจง่าย
การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)ศ. ดร. โกสินทร์ จำนงไทย
- นำเสนอหลักการ เหตุผลและวิธีการในการทำวิจัย ที่เป็น know-how ในการสอนนักศึกษาไทยในอดีต 20 ปีเพื่อให้เป็นนักวิจัย
- มีตัวอย่างจริงให้เข้าใจ
- มีวิธีการที่เป็นรูปธรรมและผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้
พูดให้สัมฤทธิผล : หลักการและศิลปวิธี
อ. วรวรรธน์ ศรียาภัย
หลักการสื่อสารการพูดเเละการใช้ภาษาโดยนำมาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางของการ สอน การเป็นวิทยากรด้านการพูด เเละการพูดชนิดต่าง ๆ ที่อธิบายหลักการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และมีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน
ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ดร. เกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์
- ประวัติกีฬาตะกร้อและเซปักตะกร้อ เรียงตามลำดับปี พ.ศ.
- สถิติและผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ หรือในกีฬาซีเกมส์และกีฬาเอเชี่ยนเกมส์จากครั้งแรกจนถึงครั้งล่าสุด
- การเสริมสร้างสมรรถนะทางกาย แบบฝึกและหลักวิทยาศาสตร์ การศึกษากีฬาเซปักตะกร้อ
การจัดการขยะมูลฝอย
รศ. ดร. ไพบูลย์ แจ่มพงษ์,รศ. ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
หนังสืออ่านเข้าใจง่าย รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
อ. วรชาติ มีชูบท
เรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่นี้ เป็นผลงานการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของสถานที่สำคัญภายในกำแพงเมืองนครเชียงใหม่ โดยการนำแผนที่เมืองนครเชียงใหม่สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ซึ่งนายพันโท พระวิภาคภูวดล (เจมส์ แมคคาร์ธี) เจ้ากรมทำแผนที่และคณะได้จัดทำขึ้นไว้เมื่อกว่า ๑๐๐ ปีล่วงแล้ว มาเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาวิเคราะห์ แล้วนำเสนอเป็นบทความหลายเรื่องที่ทำให้เห็นภาพรวมของเมืองนครเชียงใหม่ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านกายภาพและการศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ในแนวทางใหม่ที่ยังไม่เคยมีการศึกษาวิเคราะห์มาก่อน
ประวัติความคิดฝรั่งเศส
ผศ. ดร. พิริยะดิศ มานิตย์
การเรียบเรียงใช้ภาษาเรียบง่าย ย่อยแนวคิดต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย เหมาะแก่นิสิตระดับปริญญาตรี c]yเป็นตำราวิชานี้เล่มแรกที่เรียบเรียงด้วยภาษาไทย
การพิสูจน์โลกหน้าในพระไตรปิฎก
ผศ. ดร. สยาม ราชวัตร
- เป็นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพิสูจน์โลกหน้าในคัมภีร์พระไตรปิฎก
- ทราบเหตุผลในการปฏิเสธและยืนยันโลกหน้าสมัยพุทธกาล
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ผศ.ดร ยุทธ ไกยวรรณ์
อธิบายถึงขั้นตอนการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยเฉพาะการวิเคราะห์การคำนวนหาประสิทธิภาพ
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เหลือเวลาอีก 197737 วัน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
2.การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)
3.แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
4.คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้
5.เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
6.มุมมองต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
7.การบัญชีขั้นกลาง (พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขปรับปรุง)
8.เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plaggiarism)
9.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
10.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th