Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

  
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
ทวีป อภิสิทธิ์
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมบัติล้ำค่าที่มีอยู่ในตัวมนุษยชาติทุกคนและเปน็ปจัจยัสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติและโลก ให้เจริญก้าวหน้า ประเทศใดทสี่ามารถแสวงหา กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวของคนในชาติ ให้ออกมาได้มากเท่าใดประเทศนั้นก็มีโอกาสจะพัฒนาประเทศให้เจริญ รุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะจะมีเทคโนโลยีและสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศชาติ และยังเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานในอนาคตอีกด้วย
จิตสาธารณะ...สร้างได้ง่ายนิดเดียว
อ. กรรยา พรรณา
นำเสนอทฤษฎีเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายเน้นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียน มีรูปภาพประกอบผลงานนักเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติ สะท้อนถึงการมีจิตสาธารณะจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน
การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ
ผศ. ดร. เดชา เดชะวัฒนไพศาล
เป็นการนำเสนอพื้นฐาน หลักการและ แนวคิดของการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติที่ผ่านมา โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งมีกรณีศึกษาและตัวอย่างที่สอดคล้องกับหัวเรื่องประกอบ

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้
อ. ภัททิรา จิตต์เกษม
To understand Korea in diverse fields; security, diplomacy, economic growth,'...
fanily structure and valua. At firsy each book has histrorical approach...
as a background of analysis. And secondary, five of books trace the transition in each field due to social chang triggered by economic growth.
หนังสือใหม่
จิตสาธารณะ...สร้างได้ง่ายนิดเดียว
อ. กรรยา พรรณา
นำเสนอทฤษฎีเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายเน้นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียน มีรูปภาพประกอบผลงานนักเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติ สะท้อนถึงการมีจิตสาธารณะจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน
กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
ทวีป อภิสิทธิ์
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมบัติล้ำค่าที่มีอยู่ในตัวมนุษยชาติทุกคนและเปน็ปจัจยัสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติและโลก ให้เจริญก้าวหน้า ประเทศใดทสี่ามารถแสวงหา กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวของคนในชาติ ให้ออกมาได้มากเท่าใดประเทศนั้นก็มีโอกาสจะพัฒนาประเทศให้เจริญ รุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะจะมีเทคโนโลยีและสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศชาติ และยังเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานในอนาคตอีกด้วย
การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ
ผศ. ดร. เดชา เดชะวัฒนไพศาล
เป็นการนำเสนอพื้นฐาน หลักการและ แนวคิดของการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติที่ผ่านมา โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งมีกรณีศึกษาและตัวอย่างที่สอดคล้องกับหัวเรื่องประกอบ

นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้
อ. ภัททิรา จิตต์เกษม
To understand Korea in diverse fields; security, diplomacy, economic growth,'...
fanily structure and valua. At firsy each book has histrorical approach...
as a background of analysis. And secondary, five of books trace the transition in each field due to social chang triggered by economic growth.
หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ
ผศ. ดร. สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีตำราและหนังสือภาษาไทยที่ให้เนื้อหาด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพที่ทันสมัยและครอบคลุมหัวข้อที่จำเป็น โดยหนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาตั้งเเต่พื้นฐานเบื้องต้นของกระบวนการผลิตทางชีวภาพไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบันโดยให้ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน เเละมีความเหมาะสมแก่ผู้อ่านทั่วไปที่กำลังศึกษาหรือสนใจวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา เพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้เพิ่มเติมหรือสามารถศึกษาทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองโดยแต่ละบทจะนำเสนอเนื้อหาที่สำคัญและสอดแทรกกรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรง
วิธีวิทยาการประเมิน ศาสตร์แห่งคุณค่า (พิมพ์ครั้งที่ 6)
ศ.กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
นำเสนอผลวิจัยแนวหน้าเกี่ยวกับวิธีวิทยาการประเมิน นำเสนอธรรมชาติของวิทยาการประเมิน ตลอดจนบทนำเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของสังคมโลก สังคมไทย และวิสัยทัศน์การศึกษาสำหรับวันพรุ่งนี้
กลอนญี่ปุ่น
ผศ. ดร. อรรถยา สุวรรณระดา
หนังสือเล่มนี้สอนและอธิบายเกี่ยวกับร้อยกรองญี่ปุ่นประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมี ตำรากลอนภาษาญี่ปุ่น เช่นนี้มาก่อน มีแต่เพียงที่สอดแทรกมาเป็นส่วนหนึ่ง อยู่ในหนังสือเรียนวรรณคดีญี่ปุ่นหรือหนังสือแปลกลอนเท่านั้น จึงกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นตำรากลอนญี่ปุ่นเล่มแรกในประเทศไทย ซึ่งจะใช้ประกอบการสอนรายวิชา 2223714 ร้อยกรองญี่ปุ่นของนิสิตระดับปริญญาโทด้วย
ศิลปะทิเบต
รศ. ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
เป็นหนังสือด้านศิลปะเล่มแรกในประเทศไทยที่ไม่เคยมีผู้เรียบเรียงมาก่อน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ "ศิลปะทิเบต" ที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากแต่ไม่เคยมีการเขียนเป็นภาษาไทยมาก่อน
การเมืองเปรียบเทียบ : ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา
ศ. ดร. ไชยวัฒน์ ค้ำชู,ผศ. ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
เป็นตำราในภาษาไทยเล่มแรกทางด้านการเมืองเปรียบเทียบที่ครอบคลุม เนื้อหาที่สมบูรณ์ทั้งแนวคิดและกรณีศึกษา
สุนทรียศาสตร์ : หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3)ศ. กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี
เขียนอธิบายอย่างกระชับเช่นเดียวกับศิลปวิจารณ์ มีการอธิบายแง่มุมต่าง ๆ นับเป็นผลสรุปของสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาศิลปะ และทฤษฎีทัศนศิลป์ เป็นการปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของศิลปกรรมทั่วไป
สุขภาพฝูงโคนม การผลิตน้ำนมอย่างมีคุณภาพ
รศ. น.สพ. ดร. วิทยา สุริยาสถาพร
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงหลักการและวิธีการดูแลฟาร์มโคนม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตน้ำนมอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ในหนังสือยังได้รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโคนม ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง
การบัญชีขั้นกลาง 1 (พิมพ์ครั้งที่ 8 ฉบับปรับปรุง)
ผศ. บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ปรับปรุงใหม่ (2558) ได้แก่เรื่อง กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนการกู้ยืม การด้อยค่าและสินทรัพย์
ผู้นำนันทนาการ
รศ. ดร. กำโชค เผือกสุวรรณ
เน้นเนื้อหาสาระสมัยใหม่ แยกประเด็นให้เห็นสถานภาพของผู้นำนันทนาการอย่างถูกต้องและเป็นสากล ทัดเทียมต่างประเทศ สามารถอ้างอิงเปรียบเทียบกับผู้นำองค์กรโดยทั่วไปได้ถูกต้อง
การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด : กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอน
ผศ. ดร. แนบบุญ หุนเจริญ
- หัวข้อใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลาย และยังไม่มีหนังสือภาษาไทยที่กล่าวถึง SMART GRIDS DEVELOPMENT
- เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้หลากหลายพื้นฐาน
สัญญาณและระบบสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า (SIGNAL AND SYTEMS FOR ELECTRICAL ENGINEERING)
ผศ. ดร. นรรัตน์ วัฒนมงคล
1. ใช้ภาษาเขียนที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย
2. มีรูปภาพประกอบคำบรรยายจำนวนมาก
3. มีตัวอย่างประกอบการเฉลยวิธีทำ
4. มีคำถามท้ายบทเพื่อฝึกประสบการณ์
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เหลือเวลาอีก 198042 วัน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
2.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
3.แคลคูลัส (พิมพ์ครั้งที่ 2)
4.วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 22)
5.ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา (3)
6.การบัญชีขั้นต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7)
7.คู่มือกฎหมายประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 5)
8.การบริหารสำนักงาน (พิมพ์ครั้งที่ 8)
9.พฤติกรรมองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
10.ทฤษฎีสังคมวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 5)
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th