Video on Demand ...
ข่าวเด่น
  
รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

  
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

  
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ ๑๙ "ระลึกชาติในแบบเรียน ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต"

  
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง " ณ จุฬาฯ

  
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
หนังสือแนะนำ<< ก่อนหน้า | ถัดไป >>

การออกแบบเว็บไซต์
ผศ. จรุงยศ อรัณยะนาค
ข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน เนื้อหาเข้าใจง่าย
การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ศ. ดร. โกสินทร์ จำนงไทย
- นำเสนอหลักการ เหตุผลและวิธีการในการทำวิจัย ที่เป็น know-how ในการสอนนักศึกษาไทยในอดีต 20 ปีเพื่อให้เป็นนักวิจัย
- มีตัวอย่างจริงให้เข้าใจ
- มีวิธีการที่เป็นรูปธรรมและผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้
จิตวิทยากับการพัฒนาตน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ผศ. ดร. ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
- ใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในวิชาจิตวิทยากับการพัฒนาตน และวิชาจิตวิทยาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นวิชาที่ยังไม่มีตีพิมพ์จำหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายวิชาใหม่
- ทุกคนอ่านได้ เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 5)
รศ ดร. กันยารัตน์ เกตุขำ
1. เขียนจากประสบการณ์ที่ได้จากการทำวิจัย คลังภาษาของบทความวิจัย
2. มีแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นจากเนื้อหาจริงในบทความวิจัย
3. ใช้ภาษาไทยในการอธิบาย
4. ไม่มีหนังสือเนื้อหาดังกล่าวในตลาดหนังสือ
หนังสือใหม่
14 Teaching Methods for Professional Teachers
รศ.ดร. ทิศนา แขมมณี
This book has gained public interest and been widely received throughout Thailand and has consequently been republished 12 times! Chulalongkorn University Press deems it appropriate to translate and publish this book in English for international dissemination, a testimonial of contribution with pride for sharing an educational body of knowledge at an international level.
หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ผศ. ดร. อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์
- มุ่งเน้นงานวิจัยที่ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
- งานตัวอย่างในเล่มเป็นงานของผู้เขียนที่เกิดจากการวิจัย
- เน้นงานวิจัยจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ ยุวดี ศิริยทรัพย์
1. เป็นวิชาที่มีผู้เขียนเป็นหนังสือเพื่อประกอบการเรียนการสอนน้อยราย
2. หนังสือได้รวบรวมหลักการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไว้อยู่ในหนังสือเล่มเดียวกัน
3. เชิงปริมาณในการคำนวณ มีตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน
4. เป็นหนังสือที่บรรยายเนื้อหาอย่างละเอียดมากที่สุดเท่าที่มีในตลาดของรายวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ
อ. ดร. จตุรงค์ นภาธร
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีตำราและหนังสือภาษาไทยที่ให้เนื้อหาด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติที่ทันสมัย และครอบคลุมหัวข้อที่จำเป็น เช่น การบริหารความหลากหลายในองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ และการบริหารพนักงานข้ามชาติ (Expatrirate management) เป็นต้น โดยให้ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และมีความเหมาะสมกับผู้อ่านทั่วไป นักทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้เพิ่มเติมหรือสามารถทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง รวมถึงเป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับวิชาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยผู้เขียนยังได้สอดแทรกงานวิจัยของผู้เขียนในหัวข้อต่าง ๆ เข้าไปด้วย ทั้งนี้ หนังสือหรือตำราทั่วไปจะกล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบททั่วไป โดยมิได้เน้นความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ ทั้งที่ธุรกิจในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องดำเนินคดีธุรกิจในระดับนานาชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations) ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวงธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ
อ. ดร. จตุรงค์ นภาธร
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีตำราและหนังสือภาษาไทยที่ให้เนื้อหาด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติที่ทันสมัย และครอบคลุมหัวข้อที่จำเป็น เช่น การบริหารความหลากหลายในองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ และการบริหารพนักงานข้ามชาติ (Expatrirate management) เป็นต้น โดยให้ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และมีความเหมาะสมกับผู้อ่านทั่วไป นักทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้เพิ่มเติมหรือสามารถทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง รวมถึงเป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับวิชาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยผู้เขียนยังได้สอดแทรกงานวิจัยของผู้เขียนในหัวข้อต่าง ๆ เข้าไปด้วย ทั้งนี้ หนังสือหรือตำราทั่วไปจะกล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบททั่วไป โดยมิได้เน้นความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ ทั้งที่ธุรกิจในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องดำเนินคดีธุรกิจในระดับนานาชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations) ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวงธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น
สายใยในราชวงศ์จักรี
อาจารย์ สมประสงค์ ทรัพย์พาลี
- การใช้ราชาศัพท์อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง
- รวบรวมประวัติสั้น ๆ ของบุคคลมากกว่า 200 คน
- หนังสือเล่มแรกที่เจาะข้อมูล อธิบายความเป็นมาของราชสกุลในพระราชวงศ์จักรี มีเนื้อหาละเอียดกว่าเล่มอื่น ๆ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)ผศ. ดร. ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
ไม่เหมือนกับหนังสือชื่อเดียวกันที่มีในท้องตลาด เนื่องจากผู้เขียนได้สอนวิชานี้มา 15 ปี จึงอยากเสนอจิ๊กซอขององค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดมา 15 ปี ไว้เป็นตำราให้กับแผ่นดิน
การจัดการเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (5)อ. ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
เป็นการนำเสนอกลยุทธ์จากหลายสำนักธุรกิจ (BUSINESS SCHOOL) นำเสนอกลยุทธ์นวัตกรรมและกลยุทธ์ MASS CUSTOMIZATION ซึ่งเป็นงานของ PINE (1997) และผู้เขียนได้ทำวิจัยเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ดังกล่าวในปี 2552 ได้นำเสนอในงานประชุม NIDA และลงบทความ ม.ธรรมศาสตร์
การออกแบบเว็บไซต์
ผศ. จรุงยศ อรัณยะนาค
ข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน เนื้อหาเข้าใจง่าย
การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)ศ. ดร. โกสินทร์ จำนงไทย
- นำเสนอหลักการ เหตุผลและวิธีการในการทำวิจัย ที่เป็น know-how ในการสอนนักศึกษาไทยในอดีต 20 ปีเพื่อให้เป็นนักวิจัย
- มีตัวอย่างจริงให้เข้าใจ
- มีวิธีการที่เป็นรูปธรรมและผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้
พูดให้สัมฤทธิผล : หลักการและศิลปวิธี
ผศ.ดร. วรวรรธน์ ศรียาภัย
หลักการสื่อสารการพูดเเละการใช้ภาษาโดยนำมาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางของการ สอน การเป็นวิทยากรด้านการพูด เเละการพูดชนิดต่าง ๆ ที่อธิบายหลักการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และมีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน
ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ดร. เกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์
- ประวัติกีฬาตะกร้อและเซปักตะกร้อ เรียงตามลำดับปี พ.ศ.
- สถิติและผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ หรือในกีฬาซีเกมส์และกีฬาเอเชี่ยนเกมส์จากครั้งแรกจนถึงครั้งล่าสุด
- การเสริมสร้างสมรรถนะทางกาย แบบฝึกและหลักวิทยาศาสตร์ การศึกษากีฬาเซปักตะกร้อ
การจัดการขยะมูลฝอย
รศ. ดร. ไพบูลย์ แจ่มพงษ์,รศ. ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
หนังสืออ่านเข้าใจง่าย รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เหลือเวลาอีก 197706 วัน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
หนังสือเป็นข่าว
The Top Job Secret - The Actuary (2)
หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556
หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายการหนังสือ catalogue
รายการหนังสือ 1/2557
รายการหนังสือ 1/2555
รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555
รายการหนังสือ 2/2554
รายการหนังสือ 1/2554
Recommended Links
Fanpage รายการ ฮ นกฮูกนักอ่าน
Fanpage ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมร้านค้าของสำนักพิมพ์
รายการวิทยุจุฬาฯ "ทันโลกวิทยาศาสตร์"
ดาว์นโหลด Chulabook Application On iPhone ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
หนังสือด?100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์
100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์
แผนที่สำนักพิมพ์จุฬา
Thai Romanization โปรแกรมถอดไทยเป็นอังกฤษ
สปอตวิทยุปชคอนเสิร์ต Back In Time
โหลดเพลงจุฬา
Bestseller หนังสือขายดี
1.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
2.การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)
3.แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
4.คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้
5.เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
6.มุมมองต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
7.การบัญชีขั้นกลาง (พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขปรับปรุง)
8.เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plaggiarism)
9.ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 18)
10.ระบบบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 25 )
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ตุลาคม 2557
สมาชิก ChulaPress
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
Recommended Website เว็บไซต์แนะนำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุจุฬาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิชาการ.คอม
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารานุกรมเสรี
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือฯ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอเชียบุ๊คส์
ซีเอ็ด
เส้งโห ภูเก็ต
ร้านนายอินทร์
นานมีบุ๊คส์
เว็บราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดอกหญ้า
ค้นศัพท์บัญญัติ
ส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
Counter:

  


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th