ดาวน์โหลดสำหรับนักอ่าน

 • การบัญชีขั้นกลาง 1 พิมพ์ครั้งที่ 8 ฉบับปรับปรุง (2560)
 • หลักการบัญชี 1 (เชาวลีย์ วรศักดิ์ และ เกรียงไกร)
 • แก้ไขหนังสือ หลักการไฟฟ้าสื่อสาร (PRINCIPLES OF COMMUNICAIONS) พิมพ์ครั้งที่ 3
 • ไฟล์ประกอบหนังสือ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม” และ “ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม” ( Read Me)
 • ไฟล์ประกอบหนังสือ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม” (Computational Fluid Dynamics by Finite Element and Finite Volume Methods) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559
 • ไฟล์ประกอบหนังสือ “ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม” (Finite Element Method in Engineering) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559
 • บันทึกข้อความ/แบบเสนอ/เงื่อนไขการรับทุนสนับสนุน โครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ
 • รายการหนังสือภาษาอังกฤษ ปี 2558
 • รายการหนังสือ ฉบับที่ 1 ปี 2558
 • รายการหนังสือภาษาอังกฤษ ปี 2558
 • รายละเอียดโครงการเสวนาเปิดตัวหนังสือใหม่ เรื่อง “ชีวิตนางฟ้า จากประสบการณ์ 12 ปีที่โบยบิน”
 • ใบสมัคร การเสวนาเปิดตัวหนังสือใหม่ เรื่อง “ชีวิตนางฟ้า จากประสบการณ์ 12 ปีที่โบยบิน”
 • รายการหนังสือ
 • ใบสมัครงานสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยงาน : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สารสำนักพิมพ์ เล่มที่ 44 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2554 (.pdf)
 • สารสำนักพิมพ์ เล่มที่ 43 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2554 (.pdf)
 • CHULALONGKORN UNIVERSITY PRESS CATALOGUE (.pdf)
 • รายการหนังสือ Chulapress Catalouge ฉบับที่ 1 เมษายน 2555 (.pdf)
 • รายการหนังสือเศรษฐศาสตร์ 2555
 • รายการหนังสือ1/ 2554