สารจากผู้กรรมการผู้อำนวยการ

08-24-2014 phraisohn
แบ่งปัน

“……สำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยคือตัวจักรสำคัญอันหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นเครื่องเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในศตวรรษใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางวิชาการยิ่งกว่ายุคใดๆที่ผ่านมา….”

 

 ผศ.มานิต  รุจิวโรดม 

กรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น