ประวัติ

08-24-2014 phraisohn
แบ่งปัน

สรรคุณค่าวิชาการ สู่สังคม

“……สำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยคือตัวจักรสำคัญอันหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นเครื่องเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในศตวรรษใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางวิชาการยิ่งกว่ายุคใดๆที่ผ่านมา….”

ข้อคิดสำคัญข้างต้นในการทำหน้าที่สำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยนี้   ศ.ดร.เทียนฉาย                กีระนันทน์   อดีตอธิการบดีจุฬาฯ ได้ให้ไว้ในวาระที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการก่อตั้ง เมื่อปี ๒๕๔๓     อีก ๑๓ ปีต่อมาในโอกาสครบรอบปีที่ ๓๔ ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ   สำนักพิมพ์แห่งนี้ยังคงสานต่อพันธกิจสำคัญในการทำหน้าที่ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องไม่แปรเปลี่ยน

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานวิสาหกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ถือกำเนิดจากปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านตำรา หนังสือวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย   รวมทั้งเผยแพร่ให้มีการใช้ผลงานทางวิชาการอย่างกว้างขวางทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษาและในระดับประชาชนทั่วไป

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ มีจุดเริ่มต้นจากฝ่ายวิชาการ จุฬาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากิจการตำราและเอกสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักการเกี่ยวกับโครงการสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๒๑ ต่อมาที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๙/๒๕๒๑ มีมติรับหลักการตามที่เสนอ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๖๗ มีมติให้ประกาศใช้ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๒   สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ได้เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์ตำราและหนังสือวิชาการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๒เป็นต้นมา

“การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหนังสือและตำราที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ”  คือปณิธานของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ที่ยึดมั่นมาโดยตลอดระยะเวลา ๓๔ ปีที่ผ่านมา     สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา  เลือกสรร และจัดพิมพ์ตำรา เอกสารและสื่อรูปแบบต่างๆที่มีคุณค่าทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา  ส่งเสริมให้มีตำราภาษาไทยมากขึ้น และให้นิสิตได้ใช้หนังสือที่มีคุณภาพดีในราคาประหยัด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม  ตลอดจนให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงาน บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่และส่งเสริมการเขียน การพิมพ์ การอ่าน และการค้นคว้าแสวงหาความรู้

การดำเนินงานในระยะแรกของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ยังมีข้อจำกัดบางประการทำให้เกิดความล่าช้า ตำราที่จัดพิมพ์ยังมีจำนวนไม่มากนัก    ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ การดำเนินงานใหม่เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น  มีอาจารย์เสนอตำราเพื่อให้สำนักพิมพ์ฯจัดพิมพ์มากขึ้น  จำนวนหนังสือของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯจึงมีมากขึ้นเป็นลำดับ  การดำเนินงานของสำนักพิมพ์ฯ ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด โดยเฉพาะ    อย่างยิ่งการปรับปรุง แก้ไขระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐  ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จากระบบราชการมาเป็นระบบงานวิสาหกิจ  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๐     ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๗๑/ ๒๕๔๐ ได้อนุมัติระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ    พ.ศ.๒๕๔๐  โดยได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น “สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”   ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   การปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญนี้นอกจากจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานแล้ว  ยังเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ให้สามารถแข่งขันกับสำนักพิมพ์และหน่วยงานภายนอกทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังรองรับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

โครงสร้างการดำเนินงานของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ฯ ซึ่งมี รศ.ดร.ดนุชา  คุณพนิชกิจ  รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ   ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ ศ.ดร.ปราโมทย์  เดชะอำไพ  รศ.สุทธิมา  ชำนาญเวช  รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา อ.จรรมนง  แสงวิเชียร เป็นกรรมการ   บุคลากรของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ  นำโดย  ผศ.มานิต  รุจิวโรดม  กรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์  รศ.ดร.ลัญฉกร  วุฒิสิทธิกุลกิจ  รองผู้อำนวยการ  นายกรรณะ  กองศักดา  ผู้จัดการทั่วไป  การแบ่งหน้าที่การทำงานของสำนักพิมพ์ฯ แบ่งออกเป็นงานจัดทำหนังสือ งานธุรการ  งานการเงินและการบัญชี งานส่งเสริมการผลิตและการตลาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น