วิสัยทัศน์ พันธกิจ

08-24-2014 phraisohn
แบ่งปัน

Vision: The Chulalongkorn University Press is a leading publisher for promoting academic works responsible for the task of publishing university level academic works of high quality in terms of subject matter and printing at costs that are fair for both the readers and the writers. It serves as a venue to disseminate academic knowledge and contributes in creating an academic atmosphere for the country.

“สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำ ในการส่งเสริมวิชาการ และจัดพิมพ์หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูง ทั้งเนื้อหา และการพิมพ์ ในราคาที่ยุติธรรมทั้งฝ่ายผู้เขียนและผู้อ่านเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ และสร้างบรรยากาศทางวิชาการของประเทศ”

พันธกิจ

 1. ชักชวนและอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิชาการที่สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพให้ได้เผยแพร่ผลงาน
 2. คัดเลือกและจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการที่ได้ตรวจพิจารณาคุณภาพเป็นอย่างดีแล้ว ให้ได้มากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงผลกำไรเป็นหลัก
 3. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอาจารย์ในด้านการเขียนตำราและงานวิชาการ
 4. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์งานวิชาการที่มีคุณค่าของประเทศและส่งเสริมให้นักวิชาการได้สร้างงานที่ทรงคุณค่า เพื่อเป็นสมบัติของประเทศ

Missions

 1. Persuade and facilitate the scholars to produce qualified academic works for publication
 2. Select and publish the academic books which are quality examined as much as possible regardless of the profits
 3. Cooperate with universities to develop the lecturers in the skills of writing textbooks and academic books
 4. Cooperate with universities to conserve the country-valued academic works and promote the scholars to create the valued works as the country’s treasure.

Objectives :

 1.  To seek, select and publish quality academic text books, documents and various types of media at the university level and other types of books on general knowledge.
 2. To promote the publishing of an increased number of Thai textbooks and to ensure that students have access to quality books at reasonable prices.
 3. To help promote an academic atmosphere for the university and society.
 4. To collaborate with agencies and individuals within the university and outside in publicizing and disseminating knowledge, promote writing, publishing, reading and greater research
 1. เพื่อแสวงหา เลือกสรร และจัดพิมพ์ตำรา เอกสารและสื่อรูปแบบต่าง ๆ  ที่มีคุณค่าทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีตำราภาษาไทยมากขึ้นและให้นิสิตได้ใช้หนังสือที่มีคุณภาพในราคาประหยัด
 3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม
 4. ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการเขียน การพิมพ์  การอ่าน และการค้นคว้าแสวงหาความรู้

ร่วมแสดงความคิดเห็น