บุคลากร

08-24-2014 phraisohn
แบ่งปัน
 visarut ผศ. ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค
กรรมการผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0-2218-3268
โทรสาร 0-2218-3266
visarut@cbs.chula.ac.th
 tartat

ผศ. ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล

รองกรรมการผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0-2218-3241
โทรสาร 0-2218-3266
tartat@cbs.chula.ac.th

 

gannna

นายกรรณะ กองศักดา

ผู้จัดการสำนักพิมพ์

โทรศัพท์ 0-2218-3265

โทรสาร 0-2218-3266

Ganna.K@chula.ac.th

งานกองบรรณาธิการ
thipawan

นางทิพวรรณ โหละสุต

หัวหน้งานฯและหัวหน้ากองบรรณาธิการ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานหนังสือ)

โทรศัพท์ 0-2218-3269

โทรสาร 0-2218-3266

thipawan.h@chula.ac.th

 

tasnee

นางสาวทัศนีย์ ผิวขำ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานหนังสือ)
โทรศัพท์ 0-2218-3264
โทรสาร 0-2218-3266
tassanee.p@chula.ac.th

kanitha

นางสาวกนิษฐา กิตติคุณ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานหนังสือ)

โทรศัพท์ 0-2218-3267

โทรสาร 0-2218-3266

kanita.k@chula.ac.th

 

rawiwan

นางรวิวรรณ จันทรแม้น

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานหนังสือ)

โทรศัพท์ 0-2218-3267

โทรสาร 0-2218-3266

rawiwan.c@chula.ac.th

juthamarh

นางสาวจุฑามาศ ตั้งจิตทวีชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานหนังสือ)

โทรศัพท์ 0-2218-3267

โทรสาร 0-2218-3266

juthamard.t@chula.ac.th

 

งานธุรการ
wassan

นางสาววาสนา ซำเซ็น

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

โทรศัพท์ 0-2218-3269

โทรสาร 0-2218-3266

wasana.su@chula.ac.th

 

 urai

นางอุไร สีทา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานบริการทั่วไป)

โทรศัพท์ 0-2218-3269

โทรสาร 0-2218-3266

chulapress@gmail.com

 

 

งานการเงินและบัญชี

 

rawadee

นางเรวดี แก้วแสงแจ่ม

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

โทรศัพท์ 0-2218-3247

โทรสาร 0-2218-3266

rawadee.k@chula.ac.th

 

pojanee

นางสาวพจนีย์ เขียวน้อย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ( การเงิน )

โทรศัพท์ 0-2218-3247

โทรสาร 0-2218-3266

potjanee.k@chula.ac.th

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

โทรศัพท์ 0-2218-3247

โทรสาร 0-2218-3266

supakorn.udomkawanich@gmail.com

งานส่งเสริมการผลิตและการตลาด
นายประสิทธิ์ จิตรบุญหัวหน้างานส่งเสริมการผลิตและการตลาด

โทรศัพท์ 0-2218-3259

โทรสาร 0-2218-3266

prasit.c@chula.ac.th , prasit.cup@gmail.com

Sirima

 
นางสาวศิริมา  สุวรรณพรม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การตลาด)

โทรศัพท์ 0-2218-3259

โทรสาร 0-2218-3266

Sirima.Su@chula.ac.th

 miwmiwaunyarut
นางสาวอัญญารัตน์ หลวงวงศ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การตลาด)
โทรศัพท์ 0-2218-3259
โทรสาร 0-2218-3266
miwmiwaunyarut@gmail.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น