ขั้นตอนการเสนอต้นฉบับจัดพิมพ์

08-24-2014 chirawat
แบ่งปัน

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์ตำรา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2522 เป็นต้นมา ภาระและหน้าที่ของสำนักพิมพ์ คือ การคัดเลือกและจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือที่มีคุณภาพทางวิชาการวิชาการต่าง ๆ ทั้งของ บุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักวิชาการทั่วไป เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วไป สำนักพิมพ์มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับมีกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือที่เป็นขั้นตอน ทำใหม่นักวิชาการต่าง ๆ  เสนอหนังสือเข้ามายังสำนักพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือมาแล้วกว่า 1,000 เรื่อง และยังมีบางเล่มที่กำลังดำเนินการอยู่ สำหรับหนังสือเล่มใดที่มีสถิติการขายสูงและจำหน่ายหมดจากท้องตลาด สำนักพิมพ์ก็ได้จัดพิมพ์ซ้ำเรื่อยมา บางเล่มพิมพ์ซ้ำกว่า 10 ครั้งแล้วก็มี

จากวันนั้น…ถึงวันนี้ สำนักพิมพ์ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 35 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักพิมพ์พยายามส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและพิมพ์ตำราวิชาการให้มีมาตรฐานและหาวิธีการที่จะทำให้หนังสือ ตำราที่จัดพิมพ์เผยแพร่สู่สังคมในวงกว้างให้มากที่สุด  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ

1. เพื่อแสวงหา เลือกสรร และจัดพิมพ์ตำรา เอกสาร และสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้มีตำราภาษาไทยมากขึ้นและให้นิสิตได้ใช้หนังสือ ที่มีคุณภาพดีในราคาประหยัด
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม
4. ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการเขียน การพิมพ์การอ่านและการค้นคว้า แสวงหาความรู้ปณิธานของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหนังสือ ตำราที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศหนังสือที่จัดพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ตำราและหนังสือทางวิชาการของอาจารย์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์หนังสือความรู้ชุดต่าง ๆ อีก 17 ชุด คือหนังสือชุด “ความรู้เพื่อชุมชน” “รวมบทความ”  “ไทยศึกษา”  “ความรู้เฉพาะ”“งานแปลคลาสสิก”  “อ้างอิง”  “อุดมศึกษา”  “จุฬาศึกษา” “ปัจเจกทรรศนะ”  “รายงานการสัมมนา”  “รายงานการวิจัย”“ปัญหาของชีวิตปัจจุบัน”  “วิทยาการประยุกต์”  “วัฒนธรรม” “พจนานุกรมของสำนักพิมพ์” “เสริมประสิทธิภาพครู” และหนังสือที่โครงการตำราคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยรับรองลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์หนังสือในแต่ละครั้ง ลิขสิทธิ์จะเป็นของสำนักพิมพ์ 4 ปี หากหนังสือจำหน่ายหมดก่อน 4 ปี ลิขสิทธิ์ในหนังสือเล่มนั้นก็จะเป็นของผู้เขียน และหากหนังสือเล่มใดจำหน่ายไม่หมดในระยะเวลา 4 ปี ลิขสิทธิ์ก็เป็นของผู้เขียนเช่นกัน
สำหรับค่าลิขสิทธิ์หนังสือที่สำนักพิมพ์จัดพิมพ์  ผู้เขียนจะได้รับดังนี้
1. ได้รับค่าลิขสิทธิ์ร้อยละสิบห้าของราคาจำหน่าย โดยจ่ายตามยอดขายที่จำหน่ายได้ทุกหกเดือน
2. ในกรณีที่จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์นอกเหนือจากข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์
ทั้งนี้ค่าลิขสิทธิ์ต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของราคาจำหน่ายส่วนวิธีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์นั้น  เดิมผู้เขียนจะต้องมารับค่าลิขสิทธิ์ด้วยตนเองที่สำนักพิมพ์ แต่ในปัจจุบันผู้เขียนภายในจุฬาฯที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักพิมพ์จะโอนค่าลิขสิทธิ์ตามยอดขายที่จำหน่ายได้เข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ของผู้เขียน และจะจัดส่งใบแจ้งยอดขายพร้อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามไปสำหรับผู้เขียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ยังคงต้องมารับค่าลิขสิทธิ์ที่สำนักพิมพ์ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมารับค่าลิขสิทธิ์ด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน โดยผู้เขียนต้องทำบันทึกมอบฉันทะให้ผู้รับค่าลิขสิทธิ์แทนและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะด้วย 1 ฉบับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนและการใช้เอกสารทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเขียนและการใช้เอกสารทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและสร้างบรรยากาศทางวิชาการในวงการศึกษาและสังคมเพิ่มขึ้นการเผยแพร่ผลงานของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและงานเขียนของอาจารย์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการประชาสัมพันธ์หนังสือที่ได้จัดพิมพ์ขึ้น โดยเผยแพร่ในรูปของสารสำนักพิมพ์และผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้หนังสือที่มีคุณค่าของสำนักพิมพ์ไปถึงผู้ใช้ให้มากที่สุด

การซื้อหนังสือในราคาพิเศษ
1. หนังสือทุกเล่มของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน สามารถซื้อได้ในราคาลด 10 เปอร์เซ็นต์ จากราคาปกติ
2. อาจารย์ผู้เขียนตำราที่แนะนำหนังสือให้นิสิตใช้เป็นตำราเรียน จะได้รับส่วนลด 20 เปอร์เซ็นต์ โดยติดต่อผ่านศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ขั้นตอนการดำเนินการผลิตหนังสือระยะเวลา  150  วัน หรือประมาณ  22 สัปดาห์
1. รับต้นฉบับจากผู้เขียนหรือผู้แปล จำนวน 2 ฉบับ  ทำการวิเคราะห์ด้านการตลาด/คิดราคาปกเบื้องต้น  เพื่อเสนอรองผู้อำนวยการ พิจารณา

(นับจากวันที่รับต้นฉบับ จากผู้เขียนหรือผู้แปล)  กำหนดเสร็จภายใน  1  สัปดาห์
2. ส่งต้นฉบับให้บรรณาธิการประจำสาขาดำเนินการตรวจคุณภาพ เนื้อหาขั้นต้น พร้อมทั้งเสนอบรรณาธิการผู้ตรวจคุณภาพกำหนดเสร็จภายใน  8  สัปดาห์

3. ผู้เขียนดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามผลการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือ (หากมีเหตุขัดข้องต้องแจ้งให้สำนักพิมพ์ทราบ)กำหนดเสร็จภายใน  3  สัปดาห์

4. ทำสัญญาลิขสิทธิ์กับผู้เขียนหรือผู้แปล

  1. ดำเนินการจัดทำอาร์ตเวิร์ก รูปเล่ม ปก และสำนักพิมพ์ดำเนินการพิสูจน์อักษร พร้อมส่งให้ผู้เขียนตรวจทาน แก้ไข   กำหนดเสร็จภายใน 8สัปดาห์

6. โรงพิมพ์ดำเนินการจัดพิมพ์จนเสร็จเป็นรูปเล่ม  กำหนดเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
7. เมื่อหนังสือพิมพ์เสร็จแล้ว สำนักพิมพ์จะจัดส่งให้ผู้เขียนจำนวน 10 เล่ม และจัดส่งไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานสถานที่ และบุคคลที่ผู้เขียนแนะนำ

Poster PR CUP Poster PR CUP

ร่วมแสดงความคิดเห็น