• สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์โครงการเสวนาธรรมเรื่อง “พุทธทาสภิกขุ : ธรรมะกับการทำงาน”

    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาธรรม เรื่อง “พุทธทาสภิกขุ : ธรรมะกับการทำงาน” ณ โรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น.

  • สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรในจุฬาฯ เข้าร่วมโครงการอัญมณีแห่งจุฬาฯ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอหนังสือเพื่อ เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุน / หลักเกณฑ์และข้อแนะนำการจัดทำต้นฉบับ  ได้ที่ ดาวน์โหลดโทร 0-2218-3264 (คุณจุฑามาศ)    

     

VDO/TV On demand

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครังที่ 3 (I San Book Fair 2015) ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Views