คณะกรรมการบริหาร

อธิการบดี
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ที่กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

กรรมการ
นายกฤษณะ ธนะธนิต

กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญ หาญสืบสาย

รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย

กรรมการ
รองศาสตราจารย์.มล.สาวิกา-อุณหนันท์

กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางอรทัย นันทนาดิศัย