สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-3549-50, 0-2218-3563
โทรสาร 0-2218-3551, 0-2215-3612
E-mail : cuprint@hotmail.com
เวลาทำงาน [จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.]

ติดต่องานผลิตสิ่งพิมพ์

กัลยา รัตนนรเศรษฐ
Kalya Ratananoraseth
โทร. 02215-1991 -2 ต่อ 38 มือถือ. 08-6784-3954
อีเมล. kalya.r@chula.ac.th

อรวรรณ อุ่นผล
Orawan Unphon
โทร. 02215-1991-2 ต่อ 38-40 มือถือ. 08-1143-1251
อีเมล. orawancuprint@gmail.com

สุมนัส มั่นจินดา
Sumanus Munchinda
โทร. 02215-1991-2 ต่อ 38-40 มือถือ. 08-5388-7321
อีเมล. sumanuschu@gmail.com

บุญเตือน ศรีบัวงาม
Boontuan Sribuangam
โทร. 0-2215-3612 มือถือ. 08-6784-3954
อีเมล. cuprint@hotmail.com

เรือนใจ เปรมพรหม
Ruanjai Premprom
โทร. 0-2215-3612 มือถือ. 08-6784-3954
อีเมล. cuprint@hotmail.com

สมศักดิ์ สะยอวรรณ
Somsak Sayorwan
โทร. 02215-1991 -2 ต่อ 38-40 มือถือ. 08-9152-3565
อีเมล. somsak.s@chula.ac.th

ติดต่องานจัดพิมพ์ตำราและหนังสือทางวิชาการ

ผู้ประสานงานการจัดพิมพ์ตำราและหนังสือทางวิชาการ
(รับงานผู้เขียน)
วาสนา ซำเซ็น
Wasana Samsen
โทร. 02218-3269 -70 มือถือ. 092-262-1584
อีเมล. wasanacup@gmail.com

บรรณาธิการ
(ตำราและหนังสือทางวิชาการ)
ทิพวรรณ โหละสุต
Thipawan Holasut
โทร. 02218-3266 -68
อีเมล. thipawan.h@chula.ac.th

ทัศนีย์ ผิวขำ
Tassanee Puekam
โทร. 02218-3266 -68
อีเมล. tassanee.p@chula.ac.th

บุศรินทร์ สรวัตร
Bhutsarin Sorrawat
โทร. 02218-3266 -68
อีเมล. bhutsarin.s@hotmail.com