บริการผลิตสิ่งพิมพ์

1 งานพิมพ์ระบบ Offset
2 งานพิมพ์ระบบ Digital
3 ผลิตสิ่งพิมพ์คาร์บอนเป็นศูนย์
4 บริการผลิตและพัฒนาสื่อดิจิทัล
5 สร้าง Brand Application
6 บริการอื่นๆ
1 งานพิมพ์ระบบ Offset

1. บริการงานพิมพ์ระบบ Offset

ระบบการผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ถ่ายทอดสื่อผ่านแม่พิมพ์ รองรับการผลิตที่มีจำนวนพิมพ์มากที่ต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูง ทั้งงานสีและขาวดำ

2 งานพิมพ์ระบบ Digital

2. บริการงานพิมพ์ระบบ Digital

ระบบการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิทัล ถ่ายทอดสื่อจากไฟล์ต้นฉบับผ่านเครื่องพิมพ์ออกมาเป็นผลงานพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งงานสีและขาวดำ รองรับความต้องการผลิตจำนวนน้อยๆ (Print on Demand) ตั้งแต่ 1 เล่มขึ้นไป สามารถผลิตงานข้อมูลแปรเปลี่ยนลงไปในงานพิมพ์ (Personalize Data) เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับงานพิมพ์ในแต่ละชิ้นงานได้ด้วย

3 ผลิตสิ่งพิมพ์คาร์บอนเป็นศูนย์

 3. บริการผลิตสิ่งพิมพ์คาร์บอนเป็นศูนย์ CU Carbon Neutral

การพัฒนาการผลิตสิ่งพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (CU Eco Print) มากว่า 5 ปี รณรงค์ร่วมกับเจ้าของผลงานเขียนหนังสือด้วย 4R Model ส่งผลให้ Carbon Footprint จากการผลิตสิ่งพิมพ์ลดลงจากเดิมด้วยกระบวนการผลิตที่เน้นประสิทธิภาพ เลือกวัสดุการพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษ ให้มุมมองด้านการออกแบบที่ช่วยให้ลดการใช้พลังงาน คงเหลือค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่บ้าง นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (Eco Value) ร่วมกับเจ้าของงานเขียนเพื่อรับผิดชอบต่อก๊าซเรือนกระจกที่ยังเหลือจากการผลิต โดยทำการชดเชยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Offset) จากการผลิตทั้งหมด 100%

 

ด้วยการนำค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแปลงให้เป็นมูลค่าเงินเพื่อซื้อคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) จากโครงการผลิตก๊าชชีวภาพและไฟฟ้าจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม ที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประเทศไทย ผ่านบริษัท เซาท์โพลคาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้สิ่งพิมพ์ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ มีการใส่เครื่องหมายแสดง CU Carbon Neutral บนสิ่งพิมพ์เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบ และมีการมอบ Certificate ให้กับเจ้าของผลงานสื่อเพื่อประกาศแก่สังคมในฐานะเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีส่วนร่วมลดโลกร้อน นับเป็นโครงการที่สร้าง Value Chain ที่เล็งเห็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เจ้าของกิจการลดก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นจากการมีรายได้ในการขายคาร์บอนเครดิตและมีส่วนเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน สังคมเข้มแข็งยั่งยืนในที่สุด

4 บริการผลิตและพัฒนาสื่อดิจิทัล

4.บริการผลิตและพัฒนาสื่อดิจิทัล Digital Media Production

   เป็นการพัฒนาการผลิตสื่อดิจิทัลในแบบ Interactive Media สร้างความแตกต่างด้านการออกแบบสื่อที่ต่างไปจากฉบับพิมพ์ ทั้งด้านการจัดวางเนื้อหาที่เหมาะกับการอ่านบนหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกัน การสร้างภาพและสื่อประกอบเนื้อหา เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง การแสดงผลพิเศษ(Effect) ที่เน้นความถูกต้องด้านผลงานลิขสิทธิ์

5 สร้าง Brand Application

5. บริการสร้าง Brand Application

การให้บริการสร้าง Brand Application ช่องทางการเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารจากเดิมด้วยสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ เปลี่ยนไปเป็นการเผยแพร่สื่อด้วย Application บน Mobile Device เพื่อเพิ่มศักยภาพและภาพพจน์ใหม่ ขยายกลุ่มเป้าหมายด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ผ่าน Multiscreen Platform สามารถกำหนดให้การโหลดอ่านได้ทั้งแบบ อ่านฟรี หรืออ่านตามสิทธิสมาชิก หรือเป็นสื่อเพื่อการจำหน่ายขายโหลด และยังสามารถนำสื่อไปแสดงผลผ่าน web browser ในรูปแบบเดียวกันได้ด้วย รูปแบบ Application มี 2 แบบ คือ

 • Single Issue App. เป็น Brand Application ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ร้อยเรียงต่อเนื่องเสมือนหนังสือเล่มเดียวกัน

 • Multi Issues App. Brand Application ที่ประกอบด้วยสื่อหลายเรื่องอยู่บน Book Shelf ที่มีไว้ให้เลือกอ่าน เหมาะสำหรับหนังสือเพื่อการจำหน่าย วารสาร จดหมายข่าว นิตยสาร หนังสือพิมพ์ คู่มือ

 

ตัวอย่างคู่มือ
6 บริการอื่นๆ

6. บริการอื่นๆ

 • งานบรรณาธิการ (Editorial Service) : การเขียนต้นฉบับ เรียบเรียงบทความจัดหน้าเนื้อหาและการพิสูจน์อักษร
 • งานแปล (Translating)
 • งานออกแบบ (Design)
 • งานแสกนต้นฉบับ (Scanning)
 • งานจัดหน้า (Pagination)
 • ถ่ายภาพประกอบ (Photo Graphing)
 • งานทำเพลท (Plate Making)
 • งานฐานข้อมูลจัดส่ง (Mailing)
 • การบรรจุหีบห่อ (Packaging) และจัดส่ง (Delivery)
 • ศูนย์ผลิตข้อสอบครบวงจร (Exam Test Production Center)