ปรัชญา-วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์

1. ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตามความต้องการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการและอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
2. เป็นแหล่งศึกษา สังเกตการณ์ และห้องปฏิบัติการทางการพิมพ์ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นตัวแทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการของสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญา/ปณิธาน

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้บริการงานพิมพ์ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ตลอดจนเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากรของสำนักพิมพ์จุฬาฯให้มีความรู้ความเชียวชาญ เพื่อนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ทั้งของบุคคลากรสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาเป็นหน่วยงานแนวหน้าของประเทศ ในการจัดพิมพ์ตำรา หนังสือวิชาการที่มีคุณภาพสูง การผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไปและสื่อดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคายุติธรรม ให้บริการครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งให้ความรู้การผลิตสื่อให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้นักวิชาการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและเผยแพร่ผลงานได้
2. บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้
3. เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทางการพิมพ์และกระบวนการผลิตสื่อ