สำหรับนักเขียน

ลำดับที่

รายการ

1 แบบเสนอต้นฉบับ
2 คู่มือลิขสิทธิ์สำหรับนักเขียน
3 ความรู้เบื้องต้นด้านลิขสิทธิ์
4 ข้อกำหนดแบบเสนอ
5 คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ