สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานวิสาหกิจในกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

– ปี พ.ศ. 2515 เริ่มจากเป็นโครงการทดลองหน่วยผลิตสำเนาเอกสาร
– ปี พ.ศ. 2518 ได้ก่อตั้งเป็นโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปี พ.ศ. 2540 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปี พ.ศ. 2562 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุ้มราคา ด้วยอัธยาศัยที่ดีตามความต้องการของมหาวิทยาลัย หน่วยราชการ และอื่น ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า สังเกตการณ์ และเป็นห้องปฏิบัติการทางการพิมพ์ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากร เพื่อให้สามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ทันกับความต้องการของลูกค้า

2. ดำเนินการจัดพิมพ์ตำราและหนังสือทางวิชาการ